صفحه ۲۱۵

18- و در احوالات سلمة بن یزید جعفی می‎نویسد: آن حضرت (ص) وی را بر مروان گمارد و نامه ای نیز برای وی نوشت.

19- و در شرح حال صیفی بن عامر از بنی ثعلبه می‎نویسد که: پیامبر(ص) وی را بر قوم خویش به فرمانروایی منصوب کرد.

20- و در احوال ضحاک بن قیس می‎نویسد که: وی کارگزار پیامبراکرم (ص) بود.

21- و در احوال امری القیس بن اصبغ کلبی می‎نویسد: وی بزرگ قومش بود و آن حضرت (ص) هنگام اعزام وی به قضاعه وی را فرمانروای قبیله کلب قرار داد.

22- و در احوال حارث بن بلال مزنی می‎نویسد: وی کارگزار پیامبرخدا(ص) بود.

23- و در احوال عبدالرحمان بن ایزی خزاعی به نقل از ابن سکن می‎نویسد: آن حضرت (ص) وی را به ولایت خراسان گماشت.

24- و در احوال عثمان بن ابی العاص می‎نویسد: آن حضرت وی را بر طائف گماشت و ابوبکر و عمر نیز او را بر این مسؤولیت ابقاء کردند.

25- و در مورد عکاشة بن ثور می‎نویسد: وی عامل آن حضرت (ص) بر سکاسک و سکون بود.

26- و درباره علاء بن حضرمی می‎نویسد: آن حضرت وی را بر بحرین گماشت.

27- و درباره عمرو بن حزم انصاری می‎نویسد: آن حضرت وی را بر نجران گماشت، و روایت شده که آن حضرت برای وی نامه ای که مشتمل بر فرائض و زکات و دیات و مسائل دیگری بود نوشت. و در اسد الغابة آمده است که: آن حضرت (ص) وی را بر نجران گماشت در هنگامی که هفده سال بیشتر نداشت، پس از آنکه آن حضرت (ص) خالد بن ولید را به آن دیار فرستاده بود و آنان مسلمان شده بودند.

28- و درباره عمرو بن حکم قضاعی می‎نویسد: آن حضرت (ص) وی را به عنوان نماینده خود در قبیله "بنی القیس" گماشت.

29- و درباره عمرو بن سعید بن عاص: آن حضرت وی را بر "وادی القری" و اطراف آن گماشت و او در آنجا ماند تا از دنیا رفت.

30- و درباره عمرو بن محجوب عامری: وی از کارگزاران پیامبر(ص) بود.

31- و درباره عوف ورکانی: وی از کارگزاران پیامبر(ص) بود.

32- و درباره عبدالله بن زید کندی: وی عامل پیامبر(ص) بر یمن بود.

33- و درباره عبدالله بن سوار: وی از کارگزاران آن حضرت (ص) بر بحرین بود.

ناوبری کتاب