صفحه ۲۱۴

یمن نظیر زبید و عدن و کارهای آن دو منطقه گماشت.

8- باز در کتاب الاصابة در شرح حال حارث بن بلال مارنی (مزنی) می‎نویسد: او عامل پیامبرخدا بر نیمی از قبیله بنی طی بود.

9- و در شرح حال حارث بن نوفل هاشمی می‎نویسد: برخی از کارهای مکه را پیامبراکرم (ص) به وی واگذار فرمود. و به نقل از ابن سعد می‎نویسد: حارث از صحابه پیامبر(ص) بود، و آن حضرت وی را بر انجام برخی از کارهای مکه گماشت و ابوبکر و عمر و عثمان نیز وی را بر همان کارها ابقاء کردند.

10- و در شرح حال حصین بن نیار می‎نویسد: وی یکی از کارگزاران پیامبر(ص) بود.

11- و در شرح حال حارث بن عبدالمطلب می‎نویسد: وی مصاحب پیامبر(ص) بود و آن حضرت وی را بر انجام برخی کارهای مکه گماشت و ابوبکر و عثمان نیز به وی ولایت دادند، آنگاه می‎نویسد: گویا این شرح حال از نواده وی حارث بن نوفل است که پیش از این گذشت.

12- و در زندگی نامه رافع بن عمرو طائی یادآور شده که حاکم گوید: چون غزوه سلاسل پیش آمد، پیامبرخدا(ص) عمروبن عاص را بر سپاهی که در آن ابوبکر و عمر نیز بودند به فرماندهی منصوب کرد.

13- و در زندگی نامه زیاد باهلی پدر هرماس آمده... دار قطنی به نقل از هرماس می‎گوید که گفت: من به همراه پدرم خدمت پیامبرخدا(ص) رسیدیم، آن حضرت وی را بر عشیره خود از قبیله باهله به فرمانروایی گماشت.

14- و در شرح حال سائب بن عثمان به نقل از ابن اسحاق می‎نویسد: پیامبراکرم (ص) در غزوه بواط وی را به فرمانروایی مدینه گماشت.

15- و در شرح حال سعدالدوسی آمده است که گفت: خدمت رسول خدا(ص) رسیده و اسلام آوردم، آن حضرت مرا نماینده خویش در بین طایفه و خویشاوندانم قرار داد، و اموال کسانی از آنان را که اسلام آورده بودند در اختیار آنان گذاشت.

16- و در شرح حال سعید بن خفاف تمیمی آورده است که: وی عامل پیامبر(ص) بر طایفه تمیم بود و ابوبکر نیز وی را به همین مسؤولیت ابقاء کرد.

17- و در احوال سعید بن عبدالله ربیعه می‎نویسد که: آن حضرت (ص) وی را بر طائف گمارد.

ناوبری کتاب