صفحه ۲۱۳

5- برخی از کسانی که پیامبر(ص) آنان را به شهرها و نواحی مسؤولیت داد

در این قسمت برخی از کسانی که پیامبراکرم (ص) آنان را به قبایل مختلف و شهرها و نواحی اعزام فرمود، به نقل از کتاب تراتیب الاداریة تألیف "شیخ عبدالحی کتانی" به اختصار یادآور می‎شویم:

"زرقانی در شرح مواهب می‎گوید: فرمانروایان آن حضرت (ع) والیان آن حضرتند که آنان را به عنوان والی یا قاضی یا مأمور گردآوری مالیاتها به شهرهای مختلف گسیل داشت و تعداد اینان بسیار است، یکی از آنها عتاب بن اسید فرمانروای مکه است.

1- ابن جماعة گوید: پیامبرخدا(ص) عتاب بن اسید را فرمانروای مکه قرار داد و در سال هشتم هجرت اقامه مراسم حج و رهبری مسلمانان را به وی سپرد. و ابن قیم در کتاب هدی گوید: - عتاب از طرف آن حضرت مأمور اقامه مراسم حج شد - در حالی که هنوز بیست سال وی تمام نشده بود.

2- در کتاب "صبح الاعشی" آمده است: چون "بادان" جانشین کسری ایمان آورد پیامبراکرم (ص) او را بر همه نواحی یمن حکومت بخشید، و جایگاه وی در صنعاء در مملکت تبابعه بود، و در آنجا ماند تا پس از حجة الوداع از دنیا رفت.

3- آنگاه پیامبراکرم (ص) فرزندش شهر بن بادان را به صنعاء گماشت و بر هر یک از شهرهای دیگر یکی از اصحاب خویش را ولایت داد.

4- و در شرح حال عبدالله بن جحش از کتاب "الاصابة" به نقل از بغوی آمده است: که وی اولین امیر در اسلام بود.

5- و در شرح حال عامر بن شهر همدانی در همان کتاب "الاصابة" آمده که: وی یکی از والی های پیامبر(ص) بر یمن بود.

6- باز در همان کتاب در شرح حال عبدالله بن سبیع ثعلبی به نقل از شعبی آمده که: پیامبراکرم (ص) وی را به فرمانروایی قبایل بنی تغلبه و عبس و بنی عبدالله بن غطفان گماشت.

7- در شرح حال ابوموسی اشعری می‎نویسد: آن حضرت (ص) وی را بر قسمتی از

ناوبری کتاب