صفحه ۲۰۹

65- در سنن بیهقی با ذکر سند از ابن عباس از پیامبرخدا(ص) روایت شده که فرمود:

"کسی که کارگزاری را در بین مسلمانان به کار بگمارد و بداند که در بین آنان فردی که سزاوارتر از اوست و به کتاب خداوند و سنت پیامبرش آگاهتر است وجود دارد، بی گمان به خدا و پیامبرش و همه مسلمانان خیانت کرده است."من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیة فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین. (سنن بیهقی ‏118/10، کتاب آداب القاضی، باب لایوالی الوالی امراءة و لا فاسقا و لا جاهلا امرالقضاء)

66- در کنزالعمال به نقل از حذیفه آمده است:

"هر کس یک نفر را بر ده نفر از مسلمانان مسؤولیت دهد و بداند که در بین آن ده نفر کسی که بهتر از اوست وجود دارد، بی تردید به خدا و پیامبرش و جماعت مسلمانان خیانت کرده است."ایما رجل استعمل رجلا علی عشرة انفس علم ان فی العشرة افضل ممن استعمل فقد غش الله و غش رسوله و غش جماعة المسلمین. (کنزالعمال ‏19/6، قسمت اقوال، کتاب الامارة و القضاء، باب 1، حدیث 14653)

67- باز در همان کتاب از ابن عباس منقول است:

"کسی که فردی را از میان گروهی به کار بگمارد و در میان آنان کسی که برای این مسؤولیت بیشتر مورد رضایت خداوند است وجود دارد، بی تردید به خدا و رسول او و مؤمنان خیانت کرده است."من استعمل رجلا من عصابة و فیهم من هو ارضی لله منه فقد خان الله و رسوله و المؤمنین. (کنزالعمال ‏25/6، قسمت اقوال، کتاب الامارة و القضاء، باب 1، حدیث 14687)

68- باز در همان کتاب از واثله منقول است:

"والی باید دارای پنج خصلت باشد: گردآوری مالیات از جای خود و مصرف آن در جایگاه خود، و اینکه برای انجام کارهای مردم از بهترین افراد که می‎دانند استفاده نماید، و نیروهای رزمنده آنان را برای همیشه یا مدت زیادی در مرزها نگاه ندارد. - که این باعث هلاکت و فساد آنان است - و کارشان را به فردا نیفکند."علی الوالی خمس خصال: جمع الفئ من حقه، و وضعه فی حقه، و ان یستعین علی امورهم بخیر من یعلم، ولا یجمرهم فیهلکهم، و لایوخر امرهم لغد. (کنزالعمال ‏47/6، قسمت اقوال، کتاب الامارة، باب 1، حدیث 14789)

ناوبری کتاب