صفحه ۲۰۸

62- در صحیح مسلم به سند خویش از ابوذر روایت کرده که پیامبرخدا(ص) فرمود:

"ای ابوذر! من ترا ناتوان می‎یابم، من آنچه را برای خود می‎خواهم برای تو نیز می‎خواهم، ولی تو فرمانروایی دو نفررا هم به عهده مگیر و سرپرستی مال یتیم را نپذیر."یا اباذر! انی اراک ضعیفا و انی احب لک ما احب لنفسی، لاتأمرن علی اثنین و لاتولین مال یتیم. (صحیح مسلم ‏1458/3، کتاب الامارة، باب کراهه الامارة بغیر ضرورة، حدیث 1826)

63- باز در همان کتاب به سند خویش از ابوذر روایت نموده که گفت: به رسول خدا(ص) عرض کردم: ای پیامبرخدا، آیا مرا به کار نمی گماری ؟ آن حضرت با دست مبارک خویش به شانه ام زد و فرمود:

"ای ابوذر! تو ضعیف هستی [از نظر جسمی یا از جهت مدیریت ] و این یک امانت است و همه اینها در روز قیامت ذلت و پشیمانی است مگر کسی که به حق آن را به عهده گرفته باشد و وظایفی که در این ارتباط به عهده اوست انجام داده باشد."یا اباذر! انک ضعیف و انها امانة و انها یوم القیامة خزی و ندامة الامن اخذها بحقها و ادی الذی علیه فیها. (صحیح مسلم ‏1457/3، کتاب الامارة، باب کراهة الامارة بغیر ضرورة، حدیث 1825)

64- باز در همان کتاب با ذکر سند از ابوموسی روایت کرده که گفت: بر پیامبرخدا(ص) وارد شدم به همراه دو نفر از پسر عموهایم، یکی از آن دو گفت: ای رسول خدا، ما را نیز به برخی از آنچه خداوند - عزوجل - به تو ولایت داده ولایت ده؛ دیگری نیز سخنی نظیر این گفت؛ آن حضرت فرمود:

"به خدا سوگند ما کسی را که حکومتی (پستی) را درخواست کند و یا بر کسب آن حریص باشد به ولایت نمی گماریم."انا والله لانولی علی هذا العمل احدا سأله و لا احدا حرص علیه. (صحیح مسلم ‏1456/3، کتاب الامارة، باب النهی عن طلب الامارة و الحرص علیها)

ناوبری کتاب