صفحه ۲۰۴

34- حکومت افراد احمق پست بر ستمگری و فساد بنا شده است.دولة الاوغاد مبنیة علی الجور و الفساد. (غرر و درر ‏11/4، حدیث 5118)

35- زوال دولت ها در به کارگیری افراد فرومایه است.زوال الدول باصطناع السفل. (غرر و درر ‏12/4، حدیث 5486)

36- بدترین مردم کسی است که به مردم ستم کند.شرالناس من یظلم الناس. (غرر و درر ‏164/4، حدیث 5676)

37- بدترین پادشاهان کسی است که با عدالت به مخالفت برخیزد.شرالملوک من خالف العدل. (غرر و درر ‏165/4، حدیث 5681)

38- بدترین والی ها کسی است که بی گناهان از او هراسناک باشند.شرالولاة من یخافه البرئ. (غرر و درر ‏166/4، حدیث 5687)

39- بدترین وزراء کسی است که وزیر ستمگران بوده است.شرالوزراء من کان للاشرار وزیرا. (غرر و درر ‏167/4، حدیث 5692)

40- بدترین فرمانروایان کسی است که هوای نفس بر او فرمانروا باشد.شرالامراء من کان الهوی علیه امیرا. (غرر و درر ‏167/4، حدیث 5693)

41- بدترین فرمانروایان کسی است که به رعیت خود ستم کند.شر الامراء من ظلم رعیته. (غرر و درر ‏172/4، حدیث 5717)

42- بی فرمانروا بودن هموارتر از ریاست دون صفتان است.فقدان الرؤساء اهون من ریاسة السفل. (غرر و درر ‏424/4، حدیث 6569)

43- کسی که به نفس خود ستم کرده چگونه بر دیگران عدالت روا می‎دارد.کیف یعدل فی غیره من یظلم لنفسه. (غرر و درر ‏564/4، حدیث 6996)

44- آنکه سیاستش نیکوست اطاعتش واجب است.من حسنت سیاسته وجبت طاعته. (غرر و درر ‏211/5، حدیث 8025)

45- آنکه با کفایت تر است سزاوار رهبری است.من احسن الکفایة استحق الولایة . (غرر و درر ‏349/5، حدیث 8692) [مقصود از رهبری، داشتن مسؤولیت سنگین و کلیدی در هر بخش از حکومت اسلامی است ].

ناوبری کتاب