صفحه ۲۰۳

22- آنگاه که افراد پست بر اوضاع مسلط شوند بزرگواران منزوی می‎گردند.اذا استولی اللئام اضطهد الکرام. (غرر و درر ‏129/3، حدیث 4035)

23- به حکومت رسیدن افراد فرومایه و تازه به دوران رسیده نشانه سقوط و فروپاشی حکومت است.تولی الاراذل و الاحداث الدول دلیل انحلالها و ادبارها. (غرر و درر ‏295/3، حدیث 4523)

24- نیک کشورداری قوام رعیت است.حسن السیاسة قوام الرعیة . (غرر و درر ‏384/3، حدیث 4818)

25- سیاست نیکو موجب تداوم ریاست است.حسن السیاسة یستدیم الریاسة . (غرر و درر ‏385/3، حدیث 4820)

26- مدیریت نیکو و اجتناب از اسراف از نیک کشورداری است.حسن التدبیر و تجنب التبذیر من حسن السیاسة . (غرر و درر ‏385/3، حدیث 4821)

27- نیک دادگری عامل انسجام مردم است.حسن العدل نظام البریة . (غرر و درر ‏385/3، حدیث 4819)

28- بهترین سیاست ها عدالت است.خیر السیاسات العدل. (غرر و درر ‏420/3، حدیث 4948)

29- دولت دادگستر از واجبات است.دولة العادل من الواجبات. (غرر و درر ‏10/4، حدیث 5110)

30- زبونی و ناتوانی سلطان برای رعیت از ستمگری سلطان شکننده تر است.خور السلطان اشد علی الرعیة من جور السلطان. (غرر و درر ‏442/3، حدیث 5047)

31- دولت فرومایگان ذلت بزرگواران است.دولة اللئام مذلة الاکرام. (غرر و درر ‏10/4، حدیث 5113)

32- حکومت بدان مذلت نیکان است.دول الفجار مذلة الابرار. (غرر و درر ‏11/4، حدیث 5115)

33- حکومت فرومایگان از مصیبت های روزگار است.دول اللئام من نوائب الایام. (غرر و درر ‏11/4، حدیث 5116)

ناوبری کتاب