صفحه ۲۰۲

14- باز در نهج البلاغه آمده است:

"امر خداوند سبحان را اقامه نمی کند مگر کسی که سازشکار و ظاهرساز نبوده و از طمع ها پیروی نکند."لا یقیم امرالله سبحانه الامن لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع. (نهج البلاغه، فیض 1137/، لح 488/، حکمت 110)

15- باز در نهج البلاغه آمده است:

"ابزار سیاست سعه صدر است."آلة الریاسة سعة الصدر. (نهج البلاغه، فیض 1169/، لح 501/، حکمت 176)

و در کتاب غرر و درر آمدی - که سخنان امیرالمؤمنین (ع) را گردآوری نموده - سخنان بسیاری وجود دارد که از آنها ویژگی های زمامداران و وزراء و امراء و کارگزاران حکومت اسلامی و خصوصیات و محسناتی که باید دارا باشند آمده که اجمالا برخی از آنها را یادآور می‎شویم:

16- عدالت رشته پیوند حکومت است.العدل نظام الامرة . (غرر و درر ‏198/1، حدیث 773)

17- انصاف زینت حکومت است.الانصاف زین الامرة . (غرر و درر ‏230/1، حدیث 923)

18- آفت وزیران بدطینتی است.آفة الوزراء خبث السریرة . (غرر و درر ‏102/3، حدیث 3929)

19- آفت رهبران ضعف سیاست است.آفة الزعماء ضعف السیاسة . (غرر و درر ‏103/3، حدیث 3931)

20- آفت عمران و آبادانی ستمگری سلطان است.آفة العمران جور السلطان. (غرر و درر ‏109/3، حدیث 3954)

21- آنگاه که فرومایگان حکومت یابند نیکان نابود شوند.اذا ملک الاراذل هلک الافاضل. (غرر و درر ‏129/3، حدیث 4033)

ناوبری کتاب