صفحه ۲۰

یادآوری

اکنون برای حضور ذهن خوانندگان گرامی دورنمائی از دو جلد پیشین کتاب را یادآور می‎شویم:

در جلد نخست [دولت و حکومت ] ضرورت وجود دولت و حکومت و اینکه تشکیل آن یک ضرورت عقلی است و این معنی در بافت نظام اسلام تنیده شده و بدون اقامه آن نمی توان همه ابعاد اسلام را عملی نمود، مورد پژوهش گسترده قرار گرفت. شواهد گسترده ای از آیات قرآن کریم و نمونه های مختلفی از مسائل حکومتی در ابواب مختلف فقه که در روایات و فتاوای فقها آمده مطرح گردید، و در نهایت به روشنی نتیجه گیری شد که مسأله تشکیل دولت و حکومت جزء لاینفک شریعت اسلامی است و نمی توان در طول زمان غیبت امام زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - سرنوشت مسلمانان را به اجانب و افراد ستمگر فاسد واگذار کرد تا هرگونه که بخواهند بر آنان حکومت رانند. در پایان کتاب روایات مورد استناد اهل سکوت مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در جلد دوم [امامت و رهبری ] شرایط و ویژگی های حاکم اسلامی و چگونگی تعیین و انتخاب وی مورد پژوهش و بررسی واقع شد و روشن گردید که حکومت از یک سو امر خداوند است، و از سوی دیگر امر مردم؛ حکومت از آن رو امر خداوند است که در اصل، همه جهان متعلق به ذات پاک اوست و همه مردم بندگان او هستند و او حکمرانی بر آنان را به هرکه شایسته بداند - نظیر پیامبران و اوصیای آنان - واگذار می‎کند، و تاکسی از سوی خداوند برای این منصب مشخص شده باشد نوبت به دیگران نمی رسد، ولی در زمان غیبت طبق آنچه از آیات و روایات به دست آمده مشروعیت حاکم اسلامی مشروط به وجود هشت شرط: یعنی عقل و خرد کافی، اسلام و ایمان، عدالت، علم و فقاهت و بلکه اعلمیت، قدرت و تدبیر رهبری، آلوده نبودن به خصلت های ناپسند، رجولیت و پاکزادی می‎باشد، که هریک از شرایط فوق به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.

ناوبری کتاب