صفحه ۱۹۸

(در اینجا مراد به علم ممکن است اعم از علم دین باشد، یعنی به هر کس در هر زمینه که آگاه و متخصص است باید مراجعه کرد، در اینجا در واقع به ارتکاز فطری افراد تکیه شده و بیان شده که نفی این ضرورت فطری از بی خردی است).

6- و می‎فرماید: و لاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیامانساء (4)5/ اموالتان را که خداوند قوام و قیام شما را در آن قرار داده در اختیار افراد سبک مغز قرار ندهید.

(دارائی و پشتوانه جامعه را در اختیار افراد کم خرد که نمی توانند آن را نگهداری کرده و از آن به خوبی بهره وری کنند، نمی توان قرارداد؛ و چنین افرادی به درد سرپرستی وزارت نمی خورند).

7- و به نقل از حضرت یوسف پیامبر(ص) می‎فرماید: اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم یوسف (12)55/. مرا به خزینه های زمین بگمار که من نگه دارنده و دانا هستم.

(در آن زمان حضرت یوسف پادشاه و فرمانروا نبود بلکه سمت وزارت دارائی یا به تعبیر بهتر خزانه داری را داشت؛ در این آیه استدلال و استناد حضرت یوسف برای صلاحیت خود به دو اصل اساسی برای این مسؤولیت، امانتداری و کاردانی، قابل توجه است، کاردانی هم در نگهداری و هم در بهره وری).

8 - و به نقل از دختر حضرت شعیب پیامبر(ص) می‎فرماید: قالت احدیهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین قصص (28)26/ یکی از آن دو دختر گفت: پدر! او را به کار بگمار، که بهترین کسی که به کار گمارده ای فردی است قوی و امین.

(باز در اینجا به همان ارتکاز فطری، "توانمندی" و "امانتداری" تکیه شده است).

9- در صحیحه عیص بن قاسم که پیش از این خوانده شد از امام صادق (ع) روایت شده بود که فرمود:

ناوبری کتاب