صفحه ۱۹۴

و رهبر جامعه انتخاب می‎شوند یا از سوی مجلس شورا یا از سوی مردم به صورت مستقیم، یا اینکه برخی از آنان به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می‎شوند و برخی از سوی رهبر یا مجلس، چنانچه در برخی کشورها این گونه متداول است؛ ولی در نهایت همه اینها قهرا در حکومت اسلامی به انتخاب مردم منتهی می‎شود؛ زیرا فرض این است که انتخاب رهبر و نمایندگان مجلس نیز از سوی مردم است.

و ما در فصل سوم گفتیم که: مکلف و مسؤول در حکومت اسلامی اولا و بالذات همان امام و رهبر است و قوای سه گانه دست و بازوان وی محسوب می‎گردند.

بر این اساس پس طبع موضوع اقتضا دارد که انتخاب این قوه نیز به دست رهبر باشد تا کسی را که در انجام وظیفه وی را یاری می‎دهد و با فکر و سلیقه او سنخیت دارد برای این مسؤولیت برگزیند، مگر اینکه [به هنگام بیعت با رهبر] شکل دیگری را با وی شرط کرده باشند.

و اما آنچه در زمانهای ما متداول است که وزراء ازسوی رهبر یا رئیس جمهور برای تعیین به مجلس معرفی و پیشنهاد می‎شوند و مجلس در رد یا قبول هر یک از آنها آزاد است و سایر کارمندان و کارگزاران متناسب با کار و مسؤولیت آنان از سوی هر یک از وزراء انتخاب می‎شوند،

این شیوه نیز پس از تشریع آن از سوی مجلس خبرگان [در قانون اساسی ] و رعایت شرایطی که عقلا و شرعا معتبر دانسته شد بدون اشکال است.

3- ویژگی های وزرا و کارگزاران و فرماندهان در رده های مختلف

بی تردید بیشترین مشکلاتی که متوجه نظامهای حکومتی درسطح جهان می‎شود به انتخاب نادرست وزراء و فرماندهان و کارگزاران آنها منتهی می‎شود، چه این سوء انتخاب بخاطر نتوانستن باشد یا نخواستن؛ و فساد مسؤولین و بی کفایتی آنان نیز عامل دیگری است که موجب به هم ریختگی امور و از هم گسیختگی

ناوبری کتاب