صفحه ۱۸۹

6- در همان کتاب به سند وی از آن حضرت روایت شده که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"هیچ پیامبری پیش از من نیامد مگر اینکه به وی هفت نفر رفیق و مشاور و وزیر عطا شد و به من چهارده نفر داده شد: حمزه و جعفر و علی و حسن و حسین و ابوبکر و عمر و مقداد و عبدالله بن مسعود و ابوذر و حذیفه و سلمان و عمار و بلال."انه لم یکن قبلی نبی الاقد اعطی سبعة رفقاء نجباء وزراء، و انی اعطیت اربعة عشر: حمزة و جعفر و علی و حسن و حسین و ابوبکر و عمر و المقداد و عبدالله بن مسعود و ابوذر و حذیفة و سلمان و عمار و بلال. (مسند احمد ‏148/1)

7- باز در همان کتاب به سند وی از عایشه روایت شده که پیامبرخدا(ص) فرمود:

"کسی که خداوند از امور مسلمانان کاری را به وی واگذار نموده باشد و خیر و خوبی او را بخواهد، وزیر راستگوئی را در اختیار وی قرار می‎دهد، که اگر چیزی را فراموش کند به وی یادآور می‎شود، و اگر به یاد داشته باشد در انجام آن وی را یاری می‎دهد."من ولاه الله - عزوجل - من امر المسلمین شیئا فاراد به خیرا جعل له وزیر صدق، فان نسی ذکره، و ان ذکر اعانه. (مسند احمد ‏70/6)

8- در سنن ابی داود به سند وی از عایشه آمده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"آنگاه که خداوند خیری برای فرمانروائی اراده فرموده باشد وزیر راستگوئی را در اختیار وی قرار می‎دهد، اگر چیزی را فراموش کرده به یادش می‎آورد و اگر به یاد داشته باشد در انجام آن یاری اش می‎دهد؛ و اگر خداوند جز این را اراده فرموده باشد وزیر بدی را در اختیار او می‎گذارد، اگر کاری را فراموش کرده باشد به یاد وی نمی آورد، و اگر به یاد داشته باشد در انجام آن وی را یاری نمی دهد."اذا اراد الله بالامیر خیرا اجعل له وزیر صدق، ان نسی ذکره، و ان ذکر اعانه؛ و اذا اراد الله به غیر ذلک جعل له وزیر سوء، ان نسی لم یذکره، و ان ذکر لم یعنه. (سنن ابی داود ‏118/2، کتاب الخراج، باب اتخاذ الوزیر)

9- در بحار از اعلام الدین آمده است که پیامبرخدا(ص) فرمود:

ناوبری کتاب