صفحه ۱۶۷

آنچه را نیازمند بودم از وی جویا می‎شدم.قال: قلت للرضا(ع): شقتی بعیدة ولست اصلال الیک فی کل وقت، فممن آخذ معالم دینی ؟ قال: "من زکریا بن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا". (وسائل ‏106/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 27)

15- روایتی که عبدالعزیز بن مهتدی و حسن بن علی بن یقطین هر دو از امام رضا(ع) نقل کرده اند که گوید: به آن حضرت عرض کردم: من نمی توانم هر موقع که خواستم خدمت شما برسم و آموزشهای دینم را از شما سؤال کنم، آیا یونس بن عبدالرحمان مورد اعتماد است که آموزشهای دینم را از وی سؤال کنم ؟ فرمود: "بلی."وسائل ‏107/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 33

16- باز روایتی که از عبدالعزیز بن مهتدی روایت شده - و او بهترین فرد قمی است که من [کشی ] تاکنون یافته ام، او از نزدیکان امام رضا(ع) و وکیل آن حضرت بود - وی گوید: به امام رضا(ع) عرض کردم: من همه وقت نمی توانم شما را ملاقات کنم، پس آموزشهای دینم را از چه کسی دریافت کنم ؟ حضرت فرمود:

"از یونس بن عبدالرحمان دریافت کن."خذ عن یونس بن عبدالرحمان. (وسائل ‏107/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 34)

17- باز روایتی که وی [کشی ] از عبدالعزیز بن مهتدی روایت نموده که گفت: به امام رضا(ع) عرض کردم: راه من بسیار دور است و در هر زمان نمی توانم خدمت شما برسم، آیا آموزشهای دینی ام را از یونس مولای آل یقطین فرا گیرم ؟ حضرت فرمود: "بلی".وسائل ‏107/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 35؛ در متن عربی این روایت و روایت شماره 14 کلمه "الشقة" به ضم شین و تشدید قاف آمده، که معنی آن مسافتی است که مسافر برای پیمودن آن دچار مشقت می‎شود، راه مشکل و بسیار دور. (الف - م)

18- مشابه همین روایات است روایتی که کشی به سند خویش از جمیل بن دراج نقل می‎کند که گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"بشارت ده افراد متواضع مورد اطمینان را به بهشت. آنان: برید بن معاویه عجلی،

ناوبری کتاب