صفحه ۱۶۴

حجیت قول فقیه اگرچه علم و وثوق به صحت گفتار وی حاصل نشود دلالت داشت.

دسته سوم:

روایاتی که از سوی ائمه - علیهم السلام - وارد شده و ضمن آن برخی از شیعیان را به برخی دیگر ارجاع داده اند و یادآور شده اند که آنان امانتدار و مورد اطمینان می‎باشند، این گونه روایات نیز زیادند که نمونه هائی از آنها را یادآور می‎شویم:

10- کلینی از محمد بن عبدالله حمیری و محمد بن یحیی جمیعا از عبدالله بن جعفر حمیری، از احمد بن اسحاق، از ابی الحسن (امام علی نقی (ع" روایت نموده که از آن حضرت پرسش کردم و گفتم: با چه کسی مراوده داشته باشم یا از چه کسی برنامه ها و دستورات دین را بگیرم، و قول چه کسی را قبول کنم ؟ حضرت فرمود:

"عمری مورد اعتماد من است، آنچه را که از من به تو می‎رساند از من است، و آنچه از من برای تو می‎گوید از سوی من به تو گفته، پس از وی شنوائی داشته باش و او را پیروی کن؛ چرا که او مورد اطمینان و امین است."

عبدالله بن جعفر حمیری می‎گوید: ابوعلی (همان احمدبن اسحاق) به من خبر داد که وی از ابا محمد (امام حسن عسکری (ع" نیز همین پرسش را کرد و آن حضرت نظیر همین پاسخ را به وی داد، آن حضرت به وی گفت:

"عمری و فرزند وی هر دو مورد اعتمادند، آنچه را که از من به تو می‎رسانند از من است و آنچه را برای تو می‎گویند از من می‎گویند، از آن دو شنوائی داشته باش و آنان را اطاعت کن؛ چرا که این دو ثقه و مورد اطمینانند."

این روایت را شیخ نیز درکتاب الغیبه آورده است.العمری ثقتی، فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی، و ما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له واطع، فانه الثقة المأمون... "العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان، و ما قالا لک فعنی یقولان، فاسمع لهما و اطعهما، فانهما الثقتان المأمونان." (کافی ‏329/1، کتاب الحجه، باب فی تسمیة من رآه، حدیث 1؛ و وسائل ‏99/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 4)

این روایت صحیحه است و احمد بن اسحاق سرور و شیخ اهل قم و از خواص

ناوبری کتاب