صفحه ۱۵۵

8- تقلید و ادله آن

بی تردید استنباط احکام شرعی و استخراج آن از ادله و منابع آن کار مجتهد فقیهی است که به کتاب و سنت و احکام قطعی عقل و آنچه که استنباط بر آن متوقف است از علوم مختلف آگاه باشد.

پس آنکه مجتهد است ملزم است در مسائل اجتهاد کند و به آنچه فهمیده و استنباط کرده عمل کند و یا اینکه در مقام عمل احتیاط کند.

و آن کس که به مرتبه اجتهاد نرسیده به ناچار باید یا در مسائل - در صورت امکان - احتیاط کند [به گونه ای عمل کند که یقین کند وظیفه خود را انجام داده ] یا فتوای کسی را که اجتهاد و استنباط کرده ملاک عمل قرار دهد.

بر این اساس بر نمایندگان مجلس شورا نیز لازم است در خطوط کلی و برنامه ریزیهای سیاسی به فتاوای مجتهد واجد شرایط مراجعه کنند، و احوط و بلکه

ناوبری کتاب