صفحه ۱۲۵

هستند ضایع می‎گردد، پاسخ این اشکال به تفصیل در مسأله انعقاد امامت با انتخاب مردم در فصل ششم از بخش پنجم کتاب [جلد دوم فارسی ] گذشت.

3- ویژگی های انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

بی تردید در انتخاب نماینده برای مجلس شورا لازم است انتخاب کنندگان بالغ و عاقل و دارای رشد فکری و سیاسی باشند، به حدی که بتوانند فرد اصلح را برای تحمل این مسؤولیت خطیر که متعلق به مصالح همه مردم است تشخیص دهند.

و فردی هم که برای این مسؤولیت [نمایندگی مردم در مجلس قانونگذاری ] انتخاب می‎شود لازم است بالغ و عاقل و متدین و پرهیزکار و آگاه به زمان و مطلع به نیازمندیهای مردم و شجاع و توانمند بر تصمیم گیری و قانونگذاری باشد.

ما پیش از این در فصل دوم ویژگی کسانی را که مورد مشورت قرار می‎گیرند یادآور شدیم، و در این فصل نیز شرایط وزرا و کارگزاران حکومت خواهد آمد، که نماینده مجلس از آن جهت که هم مشاور است و هم کارگزار باید ویژگی های هر دو را دارا باشد.

ولی آنچه امروز در اکثر شهرها و کشورها مشاهده می‎گردد این است که بیشتر، خصوصیات قومی و نژادی و خانوادگی واینکه فرد دارای شهرت و جبروت و ثروت باشد مورد نظر قرار می‎گیرد، بدون اینکه علم و دین و تقوا و شجاعت و کفایت و قدرت او در دفاع از اسلام و مسلمانان مورد نظر باشد؛ و بسیار اتفاق افتاده که از این ناحیه کشورهائی سقوط نموده و حقوق مردم ضایع شده و طاغوتها و ستمگران بر مردم تسلط یافته اند، و بلکه از این راه اجانب در کشورهای اسلامی نفوذ و بر سرنوشت آنان مسلط شده اند، و بسا با خریدن آراء و تهدید و فریب مردم به این هدف شوم رسیده اند، که در این ارتباط بر مردم واجب است در انتخاب نماینده دقت نموده و مشورت کنند و تحت تأثیر جوهای کاذب و تبلیغات باطل و تهدید و تطمیع های مادی قرار نگیرند اللهم فاعذنا من شیاطین الجن و الانس.

ناوبری کتاب