صفحه ۱۱۹

قوه تشریعیه [مقننه ]

سخن پیرامون این مسأله را در چند محور مورد گفتگو قرار می‎دهیم:

1- نیاز، حدود و وظایف

آنچه در این عصر و زمان از سلطه تشریعیه مصطلح است همان "مجلس شورا" و یا "قوه مقننه" است که یکی از ارکان مهم حکومت های دموکراسی در جهان محسوب می‎گردد.

نیاز به وجود این قوه با توجه به گسترش حکومت ها و کثرت حوادث نوپدید و ضرورت ترسیم خطوط اساسی و کلی برای اداره و گردش کار جامعه، در نهایت وضوح و روشنی است و چیزی نیست که نیاز به بحث و گفتگو داشته باشد.

اما آنچه قوه مقننه را در حکومت اسلامی از سایر حکومت های متداول مشخص و ممتاز می‎کند، متکی بودن آن به ضوابط و احکام اسلامی است؛ زیرا در حکومت های متداوله به اصطلاح دموکراسی، نمایندگان به چیزی جز تدوین قوانین بر اساس خواست و نیاز منتخبین خود فکر نمی کنند و چیزی جز مصالح و خواستهای آنها را ملاک عمل قرار نمی دهند، اگرچه مخالف عقل و شرع باشد.

اما در حکومت اسلامی در واقع اساس ضوابط اسلام و احکام خداوند تبارک و تعالی است که بر پیامبراکرم (ص) در مسائل گوناگون زندگی و در ابعاد مختلف نازل گردیده و هیچ کس - اگرچه به حد بالائی از آگاهی و فرهنگ و توانائی نیز برسد -

ناوبری کتاب