صفحه ۱۱۵

فصل چهارم: وظایف و گستره هر یک از قوا و دوایر در حکومت اسلامی

قوه تشریعیه [مقننه ]
- ویژگی ها و چگونگی انتخاب نمایندگان مجلس شورا
- منابع و مصادر احکام اسلامی...
قوه مجریه
- ویژگی های وزرا و کارگزاران
- برخی از کسانی که از سوی پیامبر(ص) به امور اجرائی گماشته شدند...
قوه قضائیه
- شرایط و ویژگی های قاضی
- ولایت مظالم...

ناوبری کتاب