صفحه ۱۱۰

در متن عربی این کلام: "التعتعة فی الکلام" به معنی: به کندی و سختی سخن گفتن [غیر متتعتع، یعنی با صراحت و بدون لکنت سخن گفتن ] و "خرق" به ضم

ناوبری کتاب