صفحه ۱۰۳

فصل سوم: مسؤولیت رهبر در حکومت اسلامی و اشراف وی بر قوای سه گانه

مسؤولیت رهبر در حکومت اسلامی
دلالت برخی روایات در این زمینه

ناوبری کتاب