صفحه ۱۰۲

6- در جنگ طائف

و آنگاه که پیامبرخدا(ص) طائف را محاصره نمود، برخی گفته اند که آن حضرت با نوفل بن معاویه دئلی برای ماندن و ادامه محاصره مشورت نمود، وی گفت: روباهی است در خانه اگر بر سر او بایستی به چنگش می‎آوری و اگر رهایش کنی زیانی به تو نمی رساند؛ حضرت فرمود حرکت کنید."کامل بن اثیر 267/2

و مواردی دیگر از این قبیل که با بررسی بیشتر شاید بتوان بدان دست یافت.

ناوبری کتاب