صفحه ۹۶

4 - حکومت اسلامی در مباحث پیشین ضرورت حکومت و لزوم حفظ نظام اجتماعی برای جامعه را دریافتیم و روشن گردید که هرج و مرج اجتماعی از اموری است که زیان و زشتی آن را هر خردمندی به وضوح درمی یابد. از سوی دیگر شریعت مقدس اسلام به عنوان دین فطرت و تکمیل کننده ادیان الهی و پاسخگوی تمامی نیازهای بشر نیز تشکیل حکومت را یکی از اهداف اساسی خود قرار داده، و این مطلبی است که با اندکی تأمل در احکام و دستورات اسلام، و مراجعه به کتاب و سنت و بررسی کتابهای مذاهب اسلامی از سنی و شیعه ضرورت آن به خوبی روشن و آشکار می‎گردد.

احکام اسلام منحصر به امور عبادی و وظایف فردی نیست، بلکه آنچه بشر در زندگی به آن نیازمند است و آنچه مربوط به امور دنیا و آخرت او می‎شود احکام آن در اسلام بیان شده است.روشن است که همه نیازمندیهایی که در اسلام بیان شده چیزهایی است که در جهت کمال و هدایت انسان و تقرب به خداوند و کمالات و اعتقادات صحیح و قواعد کلی و احکام عملی برای بهبود زندگی دنیا و در نهایت سعادت اخروی انسان است، اسلام برای اقتصاد و سیاست و فرهنگ و زندگی فردی و اجتماعی انسان برنامه و دستورالعمل ارائه داده است. اما در عین حال در اسلام علم اقتصاد و علم سیاست و فیزیک و شیمی و دیگر علوم - آن گونه که برخی پنداشته اند - نیست، که در جای خود مورد گفتگو قرار گرفته است. (مقرر) اسلام همان گونه که از معارف و اخلاق و عبادت سخن می‎گوید از معاملات و سیاست و اقتصاد و روابط داخلی و خارجی مسلمین سخن به میان آورده و خود به تنهایی یک نظام کاملی است که همه ابعاد را دربرگرفته [و رهبانیت مسلمین را در جهاد قرار داده است.]

پیامبراکرم (ص) در صدر اسلام هنگامی که مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کردند، از همان اولین لحظات زمینه های تشکیل دولت اسلامی را فراهم و با بیعت گرفتن از قبایل و انعقاد پیمان برادری بین مهاجرین و انصار، پایه های دولت اسلامی را پی ریزی نمود. سپس مسجد را به عنوان پایگاه و مرکز تجمع مسلمانان برپا داشته، و از مسلمانان لشکر بسیج نموده با مشرکین به ستیز و مبارزه برمی خیزد، برای دعوت به اسلام به قبایل و شهرهای اطراف مبلغ می‎فرستد و با یهود مدینه قرارداد عدم تعرض امضا می‎کند، حدود اسلام را به مرحله اجرا می‎گذارد و برای

ناوبری کتاب