صفحه ۸۴

در پایان از تصدیع بیش از اندازه اوقات شریف خوانندگان عزیز پوزش طلبیده، و جهت بهره گیری هرچه بیشتر از دریای پر فیض و خروشان کلام و کتاب حضرت استاد - دام ظله - شما را تنها می‎گذاریم.

والسلام علی عباد الله الصالحین و الحمدلله رب العالمین.

ناوبری کتاب