صفحه ۳۹۷

محترم انتظار دارم كه خود اين مباحث را دنبال نموده و به شرح و بسط آن بپردازند؛ چرا كه ما اينجا در حاشيه مباحث به درج آن پرداختيم و ان شاءالله در مسأله شانزدهم از فصل ششم بخش پنجم كتاب به هنگام بحث از حكم قيام و مبارزه مسلحانه عليه جباران و طاغوتهاي زمان - كه بحث بسيار ظريف و لطيفي است و ارتباط تنگاتنگ با مطالب اين فصل دارد - باز به بررسي اين گونه مباحث خواهيم پرداخت.

ناوبری کتاب