صفحه ۳۲۷

"اگر کسی از شما بتواند که خواب نرود و وارد صبح نشود مگر این که اطاعت امام و رهبری را به عهده داشته باشد، باید چنین کند."و فیه ایضا: من استطاع منکم ان لاینام نوما و لا یصبح صبحا الاو علیه امام فلیفعل. (همان مدرک ‏64/6، باب 1 از کتاب الامارة، حدیث 14855)

41 - باز در همان کتاب آمده است:

"کسی که بدون امام از دنیا برود به مرگ جاهلیت مرده، و کسی که دست از اطاعت امام بکشد در روز قیامت بدون حجت در صحرای محشر وارد خواهد شد."و فیه ایضا: من مات بغیر امام مات میتة جاهلیة و من نزع یدا من طاعة جاء یوم القیامة لا حجة له. (همان مدرک ‏65/6، باب 1 از کتاب الامارة، حدیث 14863)

42 - باز در همان کتاب آمده است:

"هنگامی که خداوند برای قوم و ملتی خیری را اراده کرده باشد، از بین آن قوم افراد با حلم و حوصله را حکومت بخشد و آگاهانشان را در مسند قضاوت نشاند و مال و ثروت را به افراد کریم و سخاوتمندشان عطا کند؛ و هنگامی که برای قوم و ملتی شری را اراده کرده باشد، افراد سفیه و سبکسر را به حکومت رساند و افراد جاهل را به مسند قضاوت نشاند و اموال را در انحصار اشخاص بخیل و دنیاپرست قرار دهد."و فیه ایضا: اذا اراد الله بقوم خیرا ولی علیهم حلماءهم و قضی علیهم علماؤهم و جعل المال فی سمحائهم، و اذا اراد الله بقوم شرا ولی علیهم سفهاءهم و قضی بینهم جهالهم و جعل المال فی بخلائهم. (همان مدرک ‏7/6، باب 1 از کتاب الامارة، حدیث 14595)

43 - از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود:

"کار و تلاش یک روز امام عادل در میان مردم، از عبادت صد یا پنجاه سال عابد برتر است."و عن النبی (ص) قال: لعمل الامام العادل فی رعیته یوما واحدا افضل من عبادة العابد فی اهله مأة عام او خمسین عاما. (الاموال 13/، باب حق الامام علی الرعیة، حدیث 14)

و نمونه های دیگری از اخبار و روایات که تعداد آن در کتب فریقین (شیعه و سنی) بسیار زیاد است، روایاتی که از آن ضرورت حکومت و امارت استفاده می‎شود، و روایاتی که حکومت را هنگامی که بر اساس عدالت بوده و سایر شرایط در آن جمع باشد از امور مورد توجه شرع مقدس اسلام برشمرده است.

ما پیش از این نیز برخی از آیات که دلالت بر پسندیده بودن دولت و حکومت داشت و آن را از بزرگترین نعمتهای خداوند بر بندگان صالحش می‎دانست یادآور شدیم، که می‎توان به آنها نیز مراجعه نمود.

آنچه گفته شد ده دلیل درباره لزوم حکومت و دولت در هر عصر و زمان بود، که

ناوبری کتاب