صفحه ۳۲۲

"ثواب هیچ کس در پیشگاه خداوند بزرگتر از ثواب سلطان عادل و انسان درستکار نیست."عن امیرالمؤمنین (ع): لیس ثواب عندالله اعظم من ثواب السلطان العادل و الرجل المحسن. (غرر و درر، ‏90/5، حدیث 7526)

15 - و باز از آن حضرت روایت نموده است:

"علما حکام مردمند."عنه (ع) ایضا: العلماء حکام علی الناس. (همان مدرک، ‏137/1، حدیث 506)

16 - باز از آن حضرت روایت نموده است:

"تشکیل دولت عادل از واجبات است."عنه (ع) ایضا: دولة العادل من الواجبات. (همان مدرک ‏10/4، حدیث 5110)

17 - باز از آن حضرت روایت نموده است:

"کسی که سیاستش نیکوست اطاعتش واجب است."عنه (ع) ایضا: من حسنت سیاسته وجبت طاعته. (همان مدرک ‏211/5، حدیث 8025)

18 - باز از آن حضرت روایت نموده:

"بهترین پادشاهان کسی است که مالک نفس خود بوده و عدالت گستر باشد."عنه (ع): ایضا اجل الملوک من ملک نفسه و بسط العدل. (همان مدرک ‏439/2، حدیث 3206)

19 - باز از آن حضرت روایت نموده است:

"بهترین پادشاهان کسی است که نیت و کردارش پسندیده، و در بین مردم و لشکریان عدالت گستر باشد."ایضا عنه (ع): افضل الملوک من حسن فعله و نیته و عدل فی جنده و رعیته. (همان مدرک ‏445/2، حدیث 3234)

20 - باز از آن حضرت روایت کرده است:

"بهترین پادشاهان کسی است که ستم را بمیراند و عدالت را زنده کند."ایضا عنه (ع): خیر الملوک من امات الجور و احیا العدل. (همان مدرک، ‏431/3، حدیث 5005)

21 - باز از آن حضرت روایت نموده:

"بهترین غنیمت برای مردم، حکومت افراد نیک بر آنهاست."ایضا عنه (ع): من اعود الغنائم دولة الاکارم. (همان مدرک ‏34/6، حدیث 9381)

22 - باز از آن حضرت روایت نموده:

"امام عادل از بارانی که پیوسته ببارد [برای مردم ] بهتر است."ایضا عنه (ع): امام عادل خیر من مطر وابل. (همان مدرک ‏386/1، حدیث 1491)

23 - باز از آن حضرت روایت نموده:

ناوبری کتاب