صفحه ۳۲۰

8 - حفص بن عون با حذف برخی از روایان (مرفوع) از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که فرمود:

"یک ساعت حکومت سلطان عادل بالاتر از هفتاد سال عبادت است، و یک حد که در زمین برای خدا اجرا شود نافع تر از چهل روز بارندگی است."قال رسول الله (ص): ساعة امام عدل (عادل خ. ل) افضل من عبادة سبعین سنة، و حدیقام لله فی الارض افضل من مطر اربعین صباحا. (وسائل ‏308/18، باب 1 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 5)

9 - قطب راوندی در لب اللباب از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که فرمود: "یک روز از سلطنت امام عادل بهتر از باران چهل روز است، و حدی که در روی زمین اجرا گردد بهتر از شصت سال عبادت است."عن النبی (ص) قال: یوم واحد من سلطان عادل خیر من مطر اربعین یوما، وحد یقام فی الارض از کی من عبادة ستین سنة . (مستدرک الوسائل /3 216، باب 1 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 10)

پس خداوند فیض بخشی که هیچ گاه برکات خود را قطع نمی کند و ابر رحمت او بر بندگانش با همه معصیت هایی که انجام می‎دهند پیوسته فرو می‎بارد، چگونه برکات امامت و اقامه حدود را در عصر طولانی غیبت ولی عصر(عج) از مردم دریغ می‎دارد و بندگان خویش را بدون نظام و حکومت رها می‎گذارد؟

10 - امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه ضمن نامه ای خطاب به عثمان می‎فرماید: "بدان که بهترین بنده در پیشگاه خدا امام عادلی است که خود هدایت یافته و دیگران را نیز هدایت می‎کند. پس سنتهای قطعی الهی را به پا داشته و بدعتهایی را که در دین نبوده می‎میراند... و بدترین مردم در پیشگاه خدا امام ستمگری است که خود گمراه است و دیگران را نیز به گمراهی می‎کشاند، پس سنت های الهی را می‎میراند و بدعتهای متروک را زنده می‎کند."ما فی نهج البلاغة خطابا لعثمان: فاعلم ان افضل عبادالله عندالله امام عادل هدی و هدی، فاقام سنة معلومة و امات بدعة مجهولة ... و ان شر الناس عندالله امام جائر ضل و ضل به، فامات سنة مأخوذة و احیا بدعة متروکة . (نهج البلاغه فیض / 526، خطبه 163، لح 234/، خطبه 164)

11 - در کتاب جامع الاصول از ابوسعید خدری نقل شده که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"مقربترین و محبوبترین مردم به پیشگاه خداوند در روز قیامت امام عادل است، و دشمن ترین و دورترین آنها امام ستمگر و جائر." این روایت را ترمذی نقل کرده است.قال رسول الله (ص) احب الناس الی الله یوم القیامة و ادناهم منه مجلسا امام عادل، و ابغض الناس الی الله و ابعدهم منه مجلسا امام جائر. (جامع الاصول ‏447/4، باب 1 من کتاب الخلافة، حدیث 2035)

12 - در روایت تحف العقول از امام صادق (ع) آمده است که فرمود: "... اما آنچه از ولایت و حکومت حلال و رواست ولایت حاکم عادلی است که

ناوبری کتاب