صفحه ۲۸۲

آیات و روایاتی به صراحت بر این معنی دلالت دارد که برخی از آنها را یادآور می‎شویم:

خداوند سبحان در سوره حج درباره مؤمنان مستضعفی که مورد ستم واقع شده اند می‎فرماید: (الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامورحج (22):41. آنان کسانی هستند که اگر در زمین به آنها امکانات و قدرت دهیم نماز به پا می‎دارند و زکات می‎دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‎کنند، و عاقبت امور در دست خداوند است.)

در سوره بقره درباره قوم بنی اسرائیل (پس از وفات حضرت موسی) می‎فرماید: (وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا... و قتل داود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمة بقره (2): 247 و 251.... پیامبرآنها به آنان گفت: خداوند طالوت را به عنوان پادشاه برای شما برانگیخت... و داود جالوت را کشت و خداوند به او (داود) حکومت و حکمت عطا فرمود.)

در سوره یوسف از زبان تشکرآمیز حضرت یوسف می‎فرماید: (رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث یوسف (12):101. پروردگارا به من حکومت و سلطنت عطا فرمودی، علم تعبیر خواب را به من یاد دادی.)

در سوره نساء درباره خاندان حضرت ابراهیم می‎فرماید: (فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و آتیناهم ملکا عظیمانساء (4): 54. همانا به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنها ملک و حکومتی بزرگ عطا کردیم.)

و از قول حضرت سلیمان می‎فرماید: (رب اغفرلی وهب لی ملکا لاینبغی لاحد من بعدی ص (38): 35. پروردگارا مرا بیامرز و حکومتی به من عظا فرما که برای هیچ فردی بعد از من میسر نگردد.)

درباره حکومت حضرت داود می‎فرماید: (وشددنا ملکه وآتیناه الحکمة و فصل الخطاب ص (38):20. و ما ارکان حکومت او را محکم ساختیم و حکمت و قدرت تمیز حق از باطل به او عطا کردیم.)

و در وصیت و سفارش حضرت موسی به قومش می‎فرماید:

ناوبری کتاب