صفحه ۲۷۹

یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض مائده (5): 33. همانا سزای کسانی که به جنگ خدا و رسول او برخاسته اند و در زمین فساد به پا می‎کنند این است که کشته شده، و یا به دار آویخته شوند، یا دستها و پاهایشان با اختلاف (دست راست و پای چپ) بریده گردد و یا اینکه به نقطه (دوری) از زمین تبعید شوند.)

(والسارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله مائده (5): 38. دستهای زن و مرد دزد را قطع کنید به جزای عملی که انجام داده اند، این عذابی است از جانب خداوند.)

(الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة نور(24): 2. هریک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید.)

(و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ الی امرالله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا...حجرات (49): 9. در صورتی که دو طایفه از مؤمنین با یکدیگر به نزاع برخاستند بین آنها را اصلاح بدهید، و اگر یکی از آنان بر دیگری تجاوز نمود با متجاوز بجنگید تا به امر خدا بازگردد، پس اگر بازگشت بین آنها بر اساس قسط و عدل اصلاح برقرار کنید.)

(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم...انفال (8): 60. و آنچه در توان دارید از نیرو و قدرت و اسبها (وسایل جنگی و نظامی) برای مبارزه با مشرکین و کفار مهیا کنید تا با آن دشمنان خداوند و دشمنان خودتان را بترسانید.)

(و قاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون الدین کله لله انفال (8): 39. با مشرکان تا رفع فتنه از زمین و گسترش دین [ اسلام ]در تمام پهنه جهان قتال و مبارزه کنید.)

و آیات بسیار زیاد دیگری نظیر این آیات که در باب قتال با مشرکین و در ضرورت دفاع از حوزه اسلام و مسلمین وارد شده است. اگر چه این گونه احکام خطاب به تمام مسلمانان است و مربوط به شخص خاصی نیست و آنچه مطلوب شارع است این است که این احکام در جامعه عملی گردد؛ اما چون اجرا و عملی شدن آن نیاز به بسط ید و قدرت دارد، آن کسی که این قدرت در اختیار اوست و توان اجرای آن را دارد همان حاکم اسلامی است که تبلور یافته امت و نماینده همه مردم است و زعامت و رهبری جامعه به دست اوست.

ناوبری کتاب