صفحه ۲۷۵

بنای ما در نقل این فتاوا [همان گونه که پیش از این گفته شد] اکتفا به مواردی بود که در مباحث قبل روایتهای آن را متذکر نشده بودیم وگرنه این گونه کلمات در کتابهای فقهی بسیار یافت می‎شود و خوانندگان محترم اگر کتابهای فریقین (سنی و شیعه) را در زمینه فقه یا حدیث مطالعه و بررسی نمایند هرگز کتابی را نمی یابند مگر اینکه این گونه احادیث و فتاوا به وفور در آن یافت می‎گردد، همان گونه که شما هیچ فقیهی را در هیچ عصر و زمان و جا و مکان نمی یابید که مرجع رسیدگی این گونه مسائل عمومی که مربوط به رهبر و امام مسلمانان است نباشد. در خاتمه باز متذکر می‎شوم که غرض بررسی همه روایات و فتاوا در این زمینه نبوده؛ چرا که آن مستلزم صرف وقت زیاد و فراغت کافی است که فعلا برای من میسر نیست، اما برای دستیابی به چشم انداز حکومت اسلامی در ابواب مختلف فقه همین نمونه ها کافی است.

ناوبری کتاب