صفحه ۲۷۴

32 - "... اگر کسی با زن مرده ای مقاربت نمود، گرچه آن زن همسر او باشد، امام به هر مقدار که صلاح بداند- کمتر از یک حد کامل - او را تعزیر می‎کند... و اگر کسی با حیوان مقاربت نمود، باز امام بر اساس آنچه صلاح بداند - کمتر از یک حد کامل - او را مجازات می‎کند."نهایه / 708.

33 - "... کسی که در آب و غذای شخص دیگری مشروب یا چیز دیگری ریخته و او را مست کرد و یا به شکلی او را گیج نمود و مالش را با خود برد، طبق آنچه امام صلاح بداند مجازات خواهد شد و هر آنچه برده باز پس گرفته می‎شود.

... کسی که با مکر و خدعه و تزویر و شهادت ناحق و جعل نامه و قرارداد و نظایر اینها بر سر مردم کلاه بگذارد و آنان را فریب دهد، باید مورد مجازات و عقاب قرار گیرد و غرامت اموالی را که از مردم به ناروا تصرف نموده به طور کامل بپردازد، و بر سلطان لازم است که در ملا عام او را مجازات کرده و خبر آن را به گوش مردم برساند تا دیگران از تکرار این گونه اعمال پرهیز نمایند."نهایه / 721 - 722.

حکومت و دیات

34 - "... اگر کسی به شخص - آزاد - دستور داد که مردی را به قتل برساند و او نیز چنین جنایتی را انجام داد، قاتل باید قصاص شود و آمر باید به دستور امام به زندان ابد محکوم شود."نهایه / 747.

35 - "... هنگامی که غیر مسلمانی که در ذمه اسلام است عمدا مسلمانی را به قتل برسانید، قاتل با تمام مایملک و ثروتی که دارد در اختیار اولیای مقتول قرار داده می‎شود که در صورت تمایل به کشتن قاتل، سلطان او را از طرف آنان به قتل می‎رساند و اگر خواستند می‎توانند قاتل را به بردگی قبول نمایند."نهایه / 748.

36 - "کسی که بر سر انسانی آب جوش بریزد و در نتیجه موهای او بریزد و دیگر نروید، باید یک دیه کامل بپردازد؛ و اگر مو رویید و به حالت اول برگشت، باید مابه التفاوت (ارش) آن را به اندازه ای که امام مشخص می‎کند بپردازد."نهایه / 764.

اینها چند نمونه از مسائلی بود که حکم آن به حاکم یا امام یا والی یا سلطان و همانند آن ارجاع داده شده بود، که ما از دو کتاب نهایه و شرایع استخراج کردیم.

ناوبری کتاب