صفحه ۲۷۳

دریافت می‎دارد؛ و اگر دسترسی به سلطان نداشت می‎تواند از سایر مسلمانان در این باره کمک بخواهد... و اگر شخص رها شده مالی دارد می‎توان با اجازه از آن مال برای نگهداری وی مصرف نمود.

...اگر شخص پیدا شده مرتکب جنایتی شد، در صورتی که اقوام و خویشان او یافت نشوند عاقله او امام است که دیه او را لازم است بپردازد... و نیز در جنایت خطایی او پرداخت دیه به عهده امام است.

...اگر شخصی شتری را پیدا کرد باید به صاحبش برساند، اگر صاحب آن را نیافت به حاکم تسلیم کند... و در صورت تمایل می‎تواند گوسفند پیدا شده را به حاکم بسپارد تا حاکم آن را نگهداری نموده و یا به فروش رسانده و بهای آن را به مالک برساند. و اگر سلطانی نبود تا گمشده به او تحویل شود، باید پیدا کننده مخارج حفظ آن را بدهد و بعدا از صاحبش بگیرد.

... و اگر پیدا شده از اشیای فاسد شدنی مانند طعام و خوراکی ها باشد، یابنده می‎تواند قیمت آن را مشخص نموده و خود مصرف کند و یا به حاکم تحویل دهد... و حاکم هم اگر دید مصلحت در فروش آن است بفروشد و قیمت آن را در صورت پیدا شدن صاحبش به وی نپردازد."شرایع، ‏248/3 - 286 و 289 - 290 و 292.

حکومت و شهادات

29 - "...و لازم است امام کسانی را که به ناحق شهادت و گواهی داده اند با شلاق تعزیر نماید و اسامی آنها را در میان مردم و محله خودشان اعلام کند، که مردم آنان را بشناسند تا در آینده دیگران این طور به ناحق شهادت ندهند."نهایه / 336.

حکومت و حدود

30 - "... و اگر شخصی یهودی یا نصرانی با یکی از هم کیشان خود مرتکب زنا گردید، امام مسلمین اختیار دارد که بر اساس دستورات اسلام بر او حد جاری نماید، و یا او را به هم کیشانش تحویل دهد تا بر اساس دستورات دینی خود با وی عمل نمایند."نهایه / 696.

31 - "... کسی که حد سنگسار شدن بر او واجب شده، اگر بر اساس شهادت شهود جرم او اثبات شده است، اول شهود به طرف او سنگ می‎افکنند و سپس امام و بعدا مردم. و اگر بر اساس اقرار و اعتراف خودش جرم او ثابت گردیده، ابتدا امام او را سنگسار می‎کند و سپس مردم."نهایه / 700.

ناوبری کتاب