صفحه ۲۷۱

نگردید اما شخص ضعیفی است که قدرت انجام وظایف وصایت را ندارد، بر حاکم مسلمین لازم است شخص امین و کاردانی را برای کمک به او مشخص نماید."نهایه / 607.

حکومت و نکاح

18 - "در عقد نکاح ولایتی جز برای پدر و جد و اجداد پدری و مولی و وصی و حاکم نیست."شرایع، ‏276/2.

19 - "... در صورتی که مردی با داشتن تمکن مالی لباس و نفقه همسر خود را ندهد، حاکم او را به پرداخت نفقه یا طلاق مجبور می‎کند."نهایه / 475.

20 - "... اگر زنی با مردی به حساب اینکه صحیح و سالم است ازدواج نمود اما بعدا معلوم شد که آن مرد اخته (خصی) است، زن مختار است که با او ادامه زندگی دهد و یا جدا گردد... و بر امام است که شخص خصی را تعزیر نماید که دیگر مانند این حرکت را انجام ندهد."نهایه / 487 - 488.

حکومت و اصلاح زن و شوهر

21 - "... اگر زن و شوهری با هم ناسازگاری می‎نمایند و بیم طلاق و جدایی آنها می‎رود، حاکم یک نفر از خانواده زن و یک نفر از خانواده شوهر را برای اصلاح بین آنها به عنوان حکم مشخص می‎نماید."شرایع، ‏339/2.

حکومت و طلاق

22 - "... اگر دیوانه ولی و سرپرستی نداشته باشد، سلطان یا کسی که از طرف سلطان منصوب است همسر او را طلاق می‎دهد."شرایع، ‏12/3.

23 - "... اگر شخصی در حال مستی یا دیوانگی یا آشفتگی و عدم تعادل مزاج و آنچه شبیه اینهاست همسر خود را طلاق بدهد، طلاق واقع نشده و غیر صحیح است... و اگر برای آنها سرپرستی نیست، امام یا نماینده او از طرفشان همسرانشان را طلاق می‎دهند."نهایه / 509.

ناوبری کتاب