صفحه ۲۷۰

را به کسی جز به مالک و یا وکیل او تحویل دهد. مگر اینکه از نگهداری مال و دسترسی به صاحب آن یا وکیل وی معذور باشد، که در این صورت مال را به حاکم می‎سپارد."شرایع، ‏167/2.

حکومت و وکالت

14 - "... و سزاوار است حاکم برای افراد سفیه افرادی را به عنوان وکیل مشخص کند که سرپرستی و وکالت آنها را به عهده داشته باشند."شرایع، ‏198/2.

15 - "... سرپرست امور مسلمین و حاکم آنان باید برای سفیهان و ایتام و کسانی که مصالح خود را در جامعه تشخیص نمی دهند سرپرست و وکیلی مشخص کند تا حقوق آنها را مطالبه کرده و از آنان دفاع نماید."نهایه / 317.

حکومت و وصیت

16 - "... اگر شخصی قبل از آنکه از دنیا برود کسی را به عنوان اینکه عادل است وصی خود قرار داد اما پس از مرگ او وصی فاسق شد، ممکن است در این صورت بگوییم که وصایت باطل می‎شود؛ زیرا وی بر اساس عدالت وصی بوده است و چون عدالت از بین رفته وصایت هم از بین می‎رود، و در این هنگام حاکم شخص امینی را به جای او به عنوان وصی میت مشخص می‎کند...

و اگر میت دو نفر را وصی خود قرار داد... حاکم آن دو را مجبور می‎کند که در کنار یکدیگر به وظایف وصایت عمل نمایند؛ و اگر از همکاری با هم شانه خالی نمودند، حاکم می‎تواند به جای آنان اشخاص دیگری را به عنوان وصی میت مشخص نماید...

همچنین است اگر یکی از آنها مریض شد و یا از عهده انجام وظایف خود برنیامد، حاکم شخص دیگری را که از عهده برآید به جای او تعیین می‎کند."شرایع، ‏256/2.

"واگر وصی به تنهایی از انجام وظایف وصایت ناتوان بود، حاکم می‎تواند شخص دیگری را کمک او قرار بدهد؛ و نیز اگر خیانتی از او مشاهده گردید می‎تواند شخص امین دیگری را به جای او بگمارد... همچنین اگر انسان بدون وصی از دار دنیا برود، حاکم می‎تواند نظارت بر اموال و دارایی او را به عهده بگیرد."شرایع، ‏256/2 - 257.

17 - "... اگر از وصی میت خیانت آشکار گردید، بر سرپرست امور مسلمین است که او را عزل و شخص امینی را به جای او بگمارد؛ و اگر خیانتی از او آشکار

ناوبری کتاب