صفحه ۲۵۴

16 - در صحیحه فضیل آمده است که گفت: از امام جعفر صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود: "کسی که یک مرتبه در نزد امام به گناهی که موجب یکی از حدود خداوند است اعتراف کرد، چه مرد آزاد باشد یا بنده و چه زن آزاد باشد یا کنیز، بر امام است که بر اساس اعترافی که خود علیه خویش نموده بر وی حد جاری کند، مگر در مورد زنای محصنه."الفضیل قال: سمعت اباعبدالله (ع) یقول: من اقر علی نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة، حرا کان او عبدا، او حرة کانت اوامة فعلی الامام ان یقیم الحد علیه للذی اقربه علی نفسه کائنا من کان الا الزانی المحصن. (وسائل 18 / 343، باب 32 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 1) 17 - حسین بن خالد از امام جعفر صادق (ع) روایت نموده که گفت: از آن حضرت شنیدم که می‎فرمود:

"بر امام واجب است هنگامی که مشاهده کرد مردی مرتکب زنا شده یا شرب خمر نموده بر وی حد جاری کند، و در صورت مشاهده او دیگر نیاز به بینه نیست؛ چرا که وی امین خداوند در میان مردم است."الحسین بن خالد عن ابی عبدالله (ع) قال: سمعته یقول: الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد و لا یحتاج الی بینة مع نظره؛ لانه امین الله فی خلقه. (وسائل 18 / 344، باب 32 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 3) 18 - امام صادق (ع) درباره مردی که به زن خویش گفت ای زناکار، و آن زن در جواب وی گفت تو زناکارتر از من هستی ! فرمود:

"باید به زن به خاطر نسبت ناروایی که به مرد داده حد قذف (نسبت ناروا به کسی دادن) جاری نمود، اما به خاطر اقرار و اعتراف به گناهی که علیه خود نموده حد جاری نمی شود، مگر در صورتی که در نزد امام چهار مرتبه به گناه خویش اعتراف کند."قال الصادق (ع): فی رجل قال لامرأته یا زانیة قالت: انت ازنی منی، فقال: علیها الحد فیما قذفت به، و اما اقرارها علی نفسها فلا تحد حتی تقر بذلک عند الامام اربع مرات. (وسائل 18 / 447، باب 13 از ابواب حد قذف، حدیث 3) 19 - ابی بصیر از امام جعفر صادق (ع) روایت نموده که فرمود:

"شخصی که به خاطر دزدی دست وی قطع شده، در صورت تکرار دزدی پای وی قطع می‎شود، و اگر باز دزدی نمود دست یا پای دیگر او قطع نمی شود بلکه در زندان بازداشت می‎شود و از بیت المال مسلمین مخارج او پرداخت می‎گردد."ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) قال: یقطع رجل السارق بعد قطع الید ثم لایقطع بعد، فان عاد حبس فی السجن وانفق علیه من بیت مال المسلمین. (وسائل 18 / 493، باب 5 از ابواب حد السرقة، حدیث 6)

روایات دیگری نیز نظیر این روایت وارد شده است. 20 - عیسی بن عبدالله روایت می‎کند که به امام جعفر صادق (ع) گفتم:

ناوبری کتاب