صفحه ۲۵۲

فقهای شیعیان خویش واگذار نموده اند." وسائل 18 / 338، باب 28 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 2؛ مقنعه / 129.

8 - مستدرک الوسائل از جعفریات به سند خویش از امام جعفر صادق از پدرانش از علی بن ابی طالب (ع) روایت می‎کند که آن حضرت فرمود:

"حکم کردن و اجرای حدود و اقامه جمعه صحیح نیست مگر به وسیله امام." عن الجعفریات بسنده عن جعفر بن محمد، عن ابیه، عن جده علی بن الحسین، عن ابیه ان علیا(ع) قال: لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة الابامام. (مستدرک 3 / 220، باب 25 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 1)

همانند همین روایت در کتاب دعائم الاسلام از آن حضرت روایت شده و در آنجا آمده است: "به وسیله امام عادل."

9 - حفص بن عون به صورت مرفوع [ با حذف افرادی از زنجیره سند] از پیامبرخدا(ص) روایت می‎کند که آن حضرت فرمود:

"یک ساعت (عمر) امام عادل بهتر از عبادت هفتاد سال است؛ و حدی که به خاطر خدا در زمین اقامه گردد بهتر از چهل روز بارندگی است." حفص بن عون رفعه قال: قال رسول الله (ص): ساعة امام عدل افضل من عبادة سبعین سنة، و حد یقام لله فی الارض افضل من مطر اربعین صباحا. (وسائل 18 / 308، باب 1 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 5)

10 - قطب راوندی در لب اللباب از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که فرمود:

"یک روز سلطان عادل بهتر از باران چهل روز است؛ و حدی که بر روی زمین اقامه گردد برتر از شصت سال عبادت است."القطب الراوندی فی لب اللباب عن النبی (ص) قال: یوم واحد من سلطان عادل خیر من مطر اربعین یوما، و حد یقام فی الارض ازکی من عبادة ستین سنة . (المستدرک /3 216، باب 1 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 10)

بنابراین با توجه به اینکه برکات خداوند تبارک و تعالی پایدار و همیشگی است و آسمان از بارش باز نمی ایستد، چگونه می‎توان گفت به واسطه سوء نیت خلیفه عباسی در عصر طولانی غیبت، مردم از امامت و ولایت و اقامه حدود و سایر امور محروم گردند؟!

تعقیب افراد متجاوز توسط امام

11 - ابی بصیر از امام جعفر صادق (ع) روایت می‎کند که از آن حضرت درباره مردی که شهود گواهی دادند که او زناکار است و قبل از اینکه حد بر او جاری شود فرار کرده سؤال نمودند، حضرت فرمود:

"اگر توبه کند چیزی بر او نیست؛ و اگر به دست امام گرفتار شد، حد بر او جاری

ناوبری کتاب