صفحه ۲۰۹

سند روایت: سند روایت تا آنجا که به حماد بن عیسی می‎رسد صحیح است، و حماد نیز خود از اصحاب اجماع [ افرادی که بر وثاقت و اعتبار آنان علمای رجال اجماع دارند] است کاملا مورد اعتماد، و اینکه از وی نقل شده که در زنجیره سند گفت: "از برخی اصحاب ما" و اسم نیاورد، خود دلیل نوعی اعتماد بر این روایت است، علاوه بر اینکه اصحاب ما این روایت را در ابواب مختلف فقه نقل و به آن اعتماد نموده اند.

دلالت روایت: و اما دلالت روایت بر اینکه زکات و خمس و انفال بر اساس ولایت و حکومت تشریع شده و اینکه حاکم متصدی گرفتن و تقسیم آنهاست واضح و آشکار است، چنانکه بر این معنی نیز دلالت دارد که حاکم اسلامی متصدی تصرف در اراضی "مفتوح عنوة" که با قدرت نظامی مسلمانان فتح شده نیز می‎باشد.

نکته قابل توجه دیگری که در این روایت است اینکه: امام موسی بن جعفر(ع) این احکام را در شرایطی می‎فرمایند که خود مبسوطالید نبوده و هیچ گونه سلطه و ولایت بالفعلی در امور حکومت و در امور مربوط به تصرف و مصرف خمس و

ناوبری کتاب