صفحه ۲۰۴

رسول و امام یعنی ذوالقربی است و اصناف ثلاثه از جمله عیالات امام محسوب می‎گردند).

3 - در خبر ابن شجاع نیشابوری از امام علی النقی (ع) روایت شده که می‎فرماید:

"... آنچه از مخارج سالش اضافه بیاورد خمس آن مال من است."فی خبر ابن شجاع النیشابوری عن ابی الحسن الثالث (ع) لی منه الخمس ممایفضل من مؤونته. (وسائل 6 / 348، باب 8 از ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 2)

در این روایت باز امام (ع) مجموع خمس را به عنوان حق امامت به خود منسوب فرموده است.

4 - در خبر دیگری از ابی علی بن راشد آمده است:

من (راوی خبر"ابی علی)"به آن حضرت (امام علی النقی (ع" عرض کردم: مرا به اقامه فرمان خویش و گرفتن حقتان امر فرمودید و من دستور شما را به دوستان و موالی شما گفتم. برخی به من گفتند: حق آن حضرت چیست ؟ و من نمی دانستم چه جواب آنها را بدهم، حضرت فرمود: "بر آنان واجب است که خمس اموالشان را بپردازند." عرض کردم در چه چیز باید خمس بپردازند؟ حضرت فرمود: "در متاع و صنایعشان..."فی خبر ابی علی بن راشد قلت له: امرتنی بالقیام بامرک و اخذ حقک فاعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: وای شئ حقه فلم ادر ما اجیبه ؟ فقال (ع): یجب علیهم الخمس، فقلت: ففی ای شئ؟ فقال: فی امتعتهم و صنایعهم. (وسائل 6 / 348، باب 8 از ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 3)

در اینجا باید یادآور شد که خمس تنها برای مصارف شخصی امام نیست بلکه برای مقام امامت است که در مصالح مسلمانان هر نوع که صلاح بداند به مصرف می‎رساند، و به طور قطع یکی از مهمترین مصارف آن تأمین مخارج شخص امام و مخارج سادات و فقرای بنی هاشم است.

5 - در تفسیر قمی ذیل آیه شریفه خمس این گونه آمده است:

"برای امام به تنهایی سه سهم از خمس قرار داده شده؛ زیرا خداوند متعال همان وظایفی را که برای پیامبر(ص) معین فرموده بود برای وی نیز معین فرموده است. وظایفی نظیر سرپرستی یتیمان، پرداخت مخارج مسلمانان فقیر و پرداخت

ناوبری کتاب