صفحه ۱۹۲

خود را فرو گذارید و از دشمن برحذر باشید که خداوند بر کافران عذابی سخت خوار کننده مهیا ساخته است.

در این آیه ملاحظه می‎فرمائید که خداوند متعال تا چه اندازه به مسأله نماز با جماعت که به دنبال آن قهرا تفاهم و تعاون و تشکل است اهتمام ورزیده، و ملاحظه می‎کنید که چگونه عبادت با جهاد و سیاست در هم آمیخته است.

2 - شهید در کتاب نفلیه از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که فرموده: "برای کسی که در مسجد همراه با مسلمانان نماز نگزارد نماز کامل نیست، مگر اینکه به خاطر علت و مشکلی باشد."عن النفلیة، عن النبی (ص) لاصلاة لمن لم یصل فی المسجد مع المسلمین الامن علة . (مستدرک،‏489/1، باب 2 از ابواب نماز جماعت)

3 - باز از وی از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود: "نماز به جماعت باید خوانده شود ولو بر روی دسته نیزه ها (یا ولو بر روی سر نیزه ها)."و عنه ایضا: الصلاة جماعة ولو علی رأس زج. (مستدرک وسائل، ‏488/1، باب 1 از ابواب جماعت، حدیث 13) در متن عربی روایت "ولو علی رأس زج" آمده است. کلمه "زج" به معنی قسمت پایین و دسته نیزه است. البته گاهی به مجموعه نیزه نیز "زج" گفته می‎شود.

4 - از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: "پیامبراکرم (ص) تصمیم گرفت افرادی را در خانه هایشان به آتش بکشد، بدان جهت که نماز را در خانه های خود خوانده و به جماعت حاضر نمی شدند."عن الصادق (ع) هم رسول الله (ص) باحراق قوم فی منازلهم کانوا یصلون فی منازلهم و لا یصلون الجماعة . (وسائل، ‏377/5، باب 2 از ابواب نماز جماعت، حدیث 9)

5 - در روایت علل الشرایع از فضل بن شاذان از امام رضا(ع) نقل شده که در رابطه با علت تشریع نماز جماعت فرمود: "خداوند جماعت را تشریع فرمود تا اخلاص و توحید و اسلام و پرستش خداوند نباشد مگر آشکارا، مکشوف و مشهود و در معرض دید همگان، و بدان جهت که آشکارا خواندن آن حجتی است از طرف خدای متعال بر اهل شرق و غرب، و بدان جهت که شخص منافق و کسی که نماز را سبک می‎شمارد در اثر دیدن صفوف جماعت مجبور به انجام آنچه به آن اقرار می‎کند شده و قهرا بر انجام نماز مراقبت نماید. بدان جهت که شهادت به اسلام برخی از مردم نسبت به برخی دیگر ممکن باشد، علاوه بر اینکه شرکت در جماعت انسان را به انجام کارهای نیک و کسب تقوا کمک می‎کند و وی را از بسیاری نافرمانی های خداوند عزوجل باز می‎دارد."عن الفضل بن شاذان، عن الرضا(ع): انما جعلت الجماعة لئلایکون الاخلاص و التوحید و الاسلام و العبادة لله الاظاهرا مکشوفا مشهودا؛ لان فی اظهاره حجة علی اهل الشرق و الغرب لله وحده؛ و لیکون المنافق و المستخف مؤدیا لما اقربه یظهر الاسلام والمراقبة ؛ و لیکون شهادات الناس بالاسلام بعضهم لبعض جایزة ممکنة، مع ما فیه من المساعدة علی البر و التقوی و الزجر عن کثیر من معاصی الله عزوجل. (وسائل، 5 / 372، باب 1 از ابواب نماز جماعت، حدیث 9)

ناوبری کتاب