صفحه ۱۸۷

فصل دوم

مرور اجمالی به فقه حکومتی اسلام (بر اساس روایات و فتاوای اصحاب)

در این فصل مروری به صورت اجمال در روایات ابواب مختلف فقه و فتاوای فقهای بزرگوار شیعه خواهیم داشت. روایات و فتاوایی که از آنها گستردگی دایره اسلام نسبت به جمیع شؤون زندگی انسان، و اینکه حکومت و دولت در بافت نظام اسلام تنیده شده و در هیچ زمان و مکان معطل ماندن آن جایز نیست، استفاده می‎شود.

در این بحث و بررسی، زمینه برای اثبات ضرورت ولایت فقیه [ تشکیل دولت اسلامی ] هموار می‎گردد؛ زیرا در عصر غیبت برای اثبات ولایت فقیه دو راه متصور است:

یک راه همان راهی که فقهای ما و در پیشاپیش آنان مرحوم محقق نراقی در عوائد پیموده اند که در ابتدا ولایت فقیه را از پیش فرض نموده و در پی یافتن دلیل برای اثبات آن به تفحص پرداخته اند، انگاه در مقام اثبات به روایات مستفیضه ای که در شأن علما و فقها وارد شده استناد و استدلال نموده اند.

ناوبری کتاب