صفحه ۱۷۹

"سر، فان الامام لایقف - حرکت کن (امام) نباید توقف کند."وسائل الشیعه، ‏290/8، کتاب الحج، باب 26، از آداب السفر.

در رسالة الحقوق علی بن الحسین امام زین العابدین (ع) آمده است: "حقوق پیشوایان تو سه چیز است: واجب ترین آن به تو حق کسی است که با حکومت خویش تو را سرپرستی کند، آنگاه حق کسی که با علم تو را سرپرستی کند، آنگاه حق کسی است که با ملک و دارایی تو را سرپرستی کند، و هر اداره کننده و سرپرستی امام است."فی رسالة الحقوق لعلی بن الحسین، فحقوق ائمتک ثلاثة - اوجبها علیک -: حق سائسک بالسلطان، ثم حق سائسک بالعلم، ثم حق سائسک بالملک، و کل سائس امام.(خصال / 565، ابواب الخمسین، حدیث اول؛ و تحف العقول / 255)

خلاصه کلام این که: مأنوس بودن ذهن به امامت ائمه معصومین (ع) و والابودن مقام امامت آنان و این که آنان به امامت از سایرین سزاوارترند، نباید موجب غفلت و انحراف ذهن از درک صحیح مفهوم کلمه امام گردد؛ زیرا کلمه امام در مفهوم عام آن در کتاب و سنت و کلمات اصحاب بسیار به کار برده شده است، که شخص متتبع پس از بررسی به آن دست خواهد یافت.

این مطلب را همواره باید در ذهن داشت، نکته ای است شایان توجه که در درک مباحث آینده بسیار مفید واقع خواهد شد.

ناوبری کتاب