صفحه ۱۷۲

مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی)نمل (27): 40.

و آن کس که به علم کتاب الهی دانا بود (آصف بن برخیا) گفت من پیش از این که چشم به هم زنی تخت را به اینجا آورم، پس چون سلیمان آن تخت (تخت بلقیس) را نزد خود مشاهده کرد گفت: این توانایی از فضل خدای من است.

و امیرالمؤمنین (ع) در آخر خطبه قاصعه کلامی دارد که مضمون آن این چنین است:

"پیامبرخدا(ص) به درخت امر فرمود که از ریشه بیرون آید و به نزد پیامبراکرم (ص) آمده پیش روی آن حضرت بایستد، پس درخت با ریشه هایش از زمین کنده شد پیش آمد و به شدت ناله می‎کرد، و صدایی همانند به هم خوردن بال پرندگان از خود آشکار نمود."ر.ک . نهج البلاغه، فیض 185/ خطبه 234، لح 301/، خطبه 192. و معجزه ها و عادت شکنی های دیگر [که در آیات و روایات و تواریخ نقل شده است ].

علاوه بر همه اینها پیامبراکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) چکیده عالم و ثمره نظام وجود در قوس صعود قوس صعود اصطلاحی است فلسفی و توضیح آن این است که در نظام وجود فلاسفه چهار عالم را به شکل طولی برای نظام وجود بیان نموده اند که سیر نزولی آن از بالا به پایین را "قوس نزول" و سیر صعودی آن از پایین به بالا را "قوس صعود" می‎نامند. این عوالم عوالمی واقعی، تکوینی، مستقل از ذهن واعتبارند و عالم بالاتر منطوی عوالم پایین تر است، عالم اول از این عوالم "عالم لاهوت" یا علم ذات بی مثال واجب الوجود خداوند تبارک و تعالی است. عالم دوم "عالم جبروت" یا عالم عقول مجرده است که نور پاک پیامبراکرم 6 را هم به عنوان "اول ما خلق الله" در همین مرتبه می‎دانند. عالم سوم "عالم ملکوت" یا عالم امر و فرشتگان است. عالم چهارم "عالم ناسوت" است، عالم ناسوت عالم ماده و عالم تضاد و اختلاف است و انسان از نظر وجودی در این عالم قرار دارد، اما در اثر عبودیت و رشد عقلی از این عالم به طرف عوالم بالا سیر صعودی و تکاملی را طی می‎کند؛ ذات پاک پیامبراکرم 6 در این سیر صعودی عالی ترین مقام ومرتبه را داراست تا جایی که به مقام "سدرة المنتهی"و "قاب قوسین ادنی" دست می‎یابد.(مقرر) و علت غایی برای به وجود آمدن هر چیز چهار علت ذکر نموده اند: 1- علت فاعلی عامل انجام دهنده کار. 2- علت مادی: جوهر اصلی و ماده هر شئ. 3- علت صوری: چگونگی و شکل ظاهری هر چیز. 4- علت غایی: نتیجه و غرض نهایی هر چیز. فلاسفه علت غایی را قویترین علت در سلسله علل به شمار آورده اند. (مقرر) آفرینش جهان هستند و علت غائی همواره یکی از علتهای جهان خلقت است.

پس مثل عالم طبیعت با تمام مراحل آن همانند درختان باروری است که باغبان آنها را کاشته و پرورش داده و آبیاری کرده تا میوه های شیرن و رسیده از آن به دست آورد. پس میوه عالی رسیده، نتیجه غائی و نهایی وجود درخت و از علل اساسی کاشت و پرورش آن است.

براساس این بیان، پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) ثمره عالم در قوس صعود

ناوبری کتاب