صفحه ۱۷۱

مراتب خود برای خداوند تبارک و تعالی ثابت و مسلم است؛ و اما برای پیامبراکرم (ص) و تمام یا اکثر پیامبران و نیز برای ائمه معصومین (ع) و حتی برای برخی از اولیاءالله نیز مرتبه ای از ولایت تکوینی وجود دارد، این ولایت متناسب است با ارتقای مراتب وجودی و تکاملی آنان در علم و قدرت نفسانی و اراده و خواستها و ارتباط با خداوند و عنایت خداوند تبارک و تعالی به آنان؛ زیرا تمام معجزه های پیامبران و ائمه معصومین (ع) و کرامات اولیاء الله همه یک نوع تصرفی از جانب آنان در نظام تکوین است، اگر چه مشیت و خواست آنان در طول مشیت خداوند، و تصرف آنان با اجازه و اذن اوست. (در طول مشیت الهی بودن به معنی معلول بودن اراده و مشیت آنان نسبت به اراده و مشیت حق تعالی است).

خداوند تبارک و تعالی در آیه ای خطاب به حضرت ابراهیم خلیل می‎فرماید:

(فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا و اعلم ان الله عزیز حکیم)بقره (2): 260.

.... پس بگیر چهار پرنده را و گوشت آنها را در نزد خود به هم درآمیز، آنگاه هر قسمتی از آن را بر سر کوهی بگذار، پس آن پرندگان را به نام بخوان تا به سوی تو شتابان پرواز کنند، و بدان که خداوند بر همه چیز توانا و به حقایق امور عالم داناست.)

و نیز به هنگام نقل داستان حضرت موسی (ع) می‎فرماید:

(فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین ‏ و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین.)اعراف (7): 107 و 108.

پس موسی عصای خویش بیفکند، به ناگاه از آن عصا اژدهایی پدیدار شد و دست از جیب خود بیرون آورد که ناگاه بینندگان را آفتابی تابان بود.

و به هنگام نقل گفتار حضرت عیسی مسیح (ع) می‎فرماید:

(انی قد جئتکم بآیة من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابری الاکمه و الابرص و احی الموتی باذن الله)آل عمران (3): 49.

من از طرف خدا معجزه ای آورده ام و آن معجزه این است که از گل، مجسمه مرغی ساخته و بر آن نفس قدسی بدمم تا به امر خدا مرغی گردد(ره) و کور مادرزاد و مبتلا به پیسی را شفا بخشم و مرده را به امر خدا زنده کنم.

و در جریان نقل داستان آصف و تخت بلقیس می‎فرماید:

(قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه

ناوبری کتاب