صفحه ۱۱۵

(ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین انعام (6): 57. فرمان تنها از آن خداوند است، به حق فرمان می‎راند و او بهترین حکم فرمایان است.)

(ثم ردوا الی الله مولاهم الحق الاله الحکم و هو اسرع الحاسبین انعام (6): 62. سپس به سوی خداوند که به حق مولای بندگان است بازگردانده می‎شوند، همانا حکم فقط از آن خداوند است و او سریعترین حسابرسهاست.)

(ما لهم من دونه من ولی و لا یشرک فی حکمه احداکهف (18): 26. هیچ کس جز خداوند ولی مردم نیست و هرگز کسی را در حکم خویش شریک نگرداند.)

(ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی و هو یحیی الموتی و هو علی کل شئ قدیر، و ما اختلفتم فیه من شئ فحکمه الی الله ذلکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب شوری (42): 9 و 10. آیا مشرکان جز خدا را سرپرست خود گرفتند با آنکه تنها خداوند سرپرست بندگان است و اوست که مردگان را زنده می‎کند و او به هر چیز تواناست؛ و آنچه در آن اختلاف کردید حکم آن به خدا بازگشت می‎نماید، این است همان پروردگار من، به او توکل کرده و بازگشتم به سوی اوست.)

(فالحکم لله العلی الکبیرمؤمن (40): 12. پس حکم تنها از آن خداوند برتر بلندمرتبه است.)

(و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون... و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون مائده (5): 44، 45 و 47. و کسانی که به آنچه خداوند حکم کرده حکم نکنند پس همینانند کافران، و کسانی که به آنچه خداوند حکم کرده حکم نکنند پس همینانند ستمگران، و کسانی که به آنچه خداوند حکم کرده حکم نکنند پس همینانند بدکاران.)

و آیات شریفه دیگری در این زمینه که نظیر همین مضامین را داراست.

البته این نکته را همین جا باید متذکر شد که چون احکام خداوند سبحان توسط وحی و به وسیله پیامبرانش برای ما فرستاده شده، وجوب اطاعت از پیامبران الهی و کتب آسمانی در این زمینه بدین جهت است که آنان ناقل احکام و دستورات خداوند هستند و به همین جهت در واقع اوامر آنان در این زمینه اوامر مولوی نیست

ناوبری کتاب