صفحه ۱۱۱

بخش اول: اصل اولی و حکم عقل در مسأله ولایت

الف: نفی ولایت انسان بر انسان به مقتضای اصل اولی

ب: حکم عقل و فطرت بر لزوم پذیرش ولایت خداوند و...

ج: خلاصه کلام و نتیجه

ناوبری کتاب