صفحه ۱۰۴

اسلام است که طی چهار فصل به بررسی آن پرداخته ایم، فصل اول: در نقل فتاوا و نظریه های برخی از بزرگان و علمای اسلام است که ادعای اجماع در مسأله نموده اند، فصل دوم: مروری اجمالی بر ابواب مختلف فقه از نظر روایات و فتاوای فقهاست، ابوابی که در آن مسائل حکومتی اسلام و واژه هایی نظیر والی، سلطان، حاکم، بیت المال، زندان، شمشیر و... که حاکی از قدرت و حکومت هستند گفتگو شده است.

در این فصل ثابت شده که تشریع احکام اسلام به طور کلی براساس دولت و حکومت عادل پایه ریزی شده و مسائل حکومتی در تار و پود فقه اسلامی تنیده شده است، این فصل به نوبه خود به چهارده قسمت دیگر تقسیم شده است. فصل سوم: به اقامه دلیل بر ضرورت حکومت اسلامی در همه اعصار و زمانها و وجوب تلاش برای برپا ساختن آن پرداخته و ده دلیل در این رابطه اقامه شده که امید می‎رود موجب قانع شدن هر شخص منصفی گردد. فصل چهارم: به درج احادیث و روایاتی که اهل سکوت برای توجیه بی تحرکی خود در عصر غیبت بدان تمسک نموده اند پرداخته و ضمن آن مقصود واقعی روایات را مشخص نموده ایم.

بخش چهارم: در رابطه با شرایط و ویژگی های حاکم اسلامی است که ضمن آن از طریق عقل و قرآن و سنت شرایط حاکم اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده، آنگاه شرایطی را که دانشمندان در آن اتفاق نظر ندارند یادآور شده ایم. این بخش مشتمل بر دوازده فصل است.

بخش پنجم: در این بخش چگونگی انعقاد امامت، کیفیت حاکمیت یافتن فقیه و اینکه آیا تعیین رهبری با نصب کلی از جانب امامان معصوم (ع) صورت گرفته و یا اینکه با انتخاب عمومی مردم مسلمان فقهای واجد شرایط برگزیده می‎شوند بحث شده است. این بخش مشتمل بر شش فصل است که فصل ششم آن بسیار طولانی است و در ضمن آن، شانزده مسأله بسیار مهم مورد بحث قرار گرفته است. آخرین مسأله آن این است که اگر امام مسلمانان فاقد شرایط لازم بود آیا می‎توان علیه وی مبارزه مسلحانه نمود یا نه ؟

بخش ششم: پیرامون حدود ولایت فقیه، شرح وظایف ولی فقیه، نقش قوای سه گانه - قوای مقننه، مجریه و قضائیه - وظایف رهبر در مقابل اسلام و مردم و وظایف مردم در مقابل رهبر است. این بخش بر پانزده فصل مشتمل است که طولانی ترین و مهم ترین آن فصل چهارم است که از وظایف قوای سه گانه بحث می‎کند.

بخش هفتم: پیرامون اخلاق حکومتی اسلام، سیره و اخلاق عملی حاکم و سایر کارگزاران حکومت اسلامی از زندگی شخصی، خوراک و پوشاک و ارتباطات اجتماعی آنان است. در این بخش در سه فصل آیات و روایاتی گردآوری شده بسیار زیبا و لطیف و جالب توجه که برای عموم مسؤولین حکومت اسلامی به ویژه رهبران و صاحب منصبان قابل تأمل و بررسی است.

بخش هشتم: درباره منابع مالی حکومت اسلامی است که در آن منابع اقتصادی و مالی حکومت اسلامی طی چند فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

خاتمه: در خاتمه کتاب عهدنامه معروف حضرت امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر که مشتمل بر مطالب بسیار مهم و اساسی در رابطه با اداره حکومت اسلامی است

ناوبری کتاب