‏"در رثاء منتظری ، مردی که استقلال و آزادی و حقوق انسان را برگزید" از : آقای ابوالحسن بنی


در رثاء منتظری ، مردی که استقلال و آزادی و حقوق انسان را برگزید
"ابوالحسن بنی صدر"
 در 29 آذر 1388، خبر درگذشت آیت الله منتظری انتشار یافت ، مرجعی که استقلال را بر جانشینی آقای خمینی برگزید. وقتی به ارتباط پنهانی (افتضاح ایران گیت) با آمریکا و... و ادامه جنگ خانمان سوز، اعتراض کرد، که آزادی و حقوق انسان را برگزید. وقتی به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 اعتراض کرد، که حقوق انسان را برگزید. وقتی نخستین مرجعی شد که رساله حقوق انسان را انتشار داد، که به دین به مثابه ابزار استبداد فراگیر نه گفت ، بخصوص وقتی دم زدن از ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک خواند.

با جنبش مردم ایران همراه شد و روحانیان در سکوت فرو رفته را بر اعتراض به [ . . . ] فرا خواند و ماههای عمر خویش را با مردم ایران در جنبش شد و همه روز را در اعتراض به استبداد گذراند. آزادگی را برگزید زیرا او که نظریه ولایت فقیه را تدوین کرده بود در مبارزه با رژیم ولایت فقیه چشم از جهان فرو بست . در روزهای پیش از مرگ ، در پاسخ به آقای محمد جعفری ، اصل استقلال و آزادی انسان را در تصمیم پذیرفته بود. او اصلی را پذیرفته بود که هرگاه همگان بپذیرند، انسان ها استقلال و آزادی خویشتن را باز می‎یابند و زندگی را عمل به حقوق ذاتی خود می‎کنند.

سالها پیش ، از طریق دوستی - آقای مسعود اسماعیل لو - به این جانب نوشته بود: از انقلاب چه می‎خواستیم ، چه شد؟ به او پاسخ نوشتم : خواستهای مردم در انقلاب را تحقق می‎بخشیم هرگاه پای استقامت سست نکنیم ; و او پای استقامت سست نکرد و ایستاده بر حقوق مردم ایران ، چشم از جهان فرو بست . به کاروان سرور آزادگان ، حسین بن علی (ع) پیوست و زندگی در آزادگی جست .
29 آذر 1388