‏"میراث فقهی و سیاسی آیت الله منتظری" از : آقای مجید محمدی


میراث فقهی و سیاسی آیت الله منتظری :

نظارت فقیه و مبانی فقهی حقوق بشر

"مجید محمدی "
 شخصیت و آثار و مواضع آیت الله منتظری و تحول آنها منعکس کننده بخشی از تاریخ تحولات سیاسی و فقهی در ایران است . آیت الله منتظری به عنوان فردی که در تمام تحولات سیاسی پنج دهه اخیر حضوری فعال داشته ، هم در موضع گیری ها و بیانیه ها، هم در آثار مکتوب ، هم در دروس حوزوی ، و هم در شاگردانی که پرورش داده سنتی را به یادگار گذاشته است که به عنوان یک گزینه در برابر دیگر گزینه ها در بسیاری از تحلیل های گفتمانی و مباحث پایه و بنیادی در مورد اندیشه سیاسی معاصر و فقه سیاسی در ایران مطرح بوده و خواهد بود.

زندگی سیاسی و خط مشی عملی منتظری به خاطر ایستادگی در برابر حاکمان جبار زمانه ، دفاع از حقوق زندانیان سیاسی ، مخالفت با شکنجه و زندانی کردن و اعدام مخالفان ، سال ها پرداختن هزینه برای دیدگاه هایش در زندان و حصر خانگی ، تواضع در برابر مردم ، شجاعت پس گیری مواضع غلط گذشته (مثل حمایت از اشغال یک سفارت در کشور)، و بازبودن در خانه اش به عنوان یک فقیه و مقام عالی رتبه حکومتی به روی همه مردم با دیدگاه ها و ایدئولوژی های متفاوت و متضاد در خاطر ایرانیان باقی خواهد ماند.

اما در حوزه نظر و اندیشه ، در میان انبوهی از موضوعات که این فقیه خاضع ، شجاع ، مبارز، انساندوست و انسانگرا بدان ها پرداخته و فتاوای نوی که عرضه کرده (جواز دست دادن با زنان غیر مسلمان و زنان مسلمانی که دست ندادن به آنها بی احترامی تلقی می‎شود) دو موضوع در حوزه عمومی برجسته تر می‎نمایند: نگرش ویژه وی به ولایت فقیه و مباحث وی در مورد حقوق بشر.

نظارت فقیه انتخابی :
گرچه منتظری از پیش برندگان نظریه ولایت فقیه در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی بود، دیدگاه او سه تفاوت بنیادی با دیدگاهی که در جمهوری اسلامی حاکمیت یافت دارد.

تفاوت اول تأکید منتظری بر انتخابی بودن فقیه و نفی انتصاب وی از جانب خداوند است که مصباح و خامنه ای بدان باور دارند. گرچه دیدگاه منتظری نیز مقوم امتیازات ویژه فقها و روحانیون در رهبری کشور (و لذا تضاد با اصل جمهوریت و حاکمیت مردم ) و اصولا شکل دادن به ساختار و هسته سخت افزاری حکومت بر مبنای آن امتیازات است اما در نظام ربانی سالاری منتظری مردم در حیطه های عرفی مجال حضور بیشتری در عرصه های تصمیم گیری و سیاست گذاری پیدا می‎کنند.

منتظری دخالت فقیه را به حوزه های تعارض احکام و دستورات دینی با روال های عرفی ، و نه انطباق آنها، محدود می‎کند اما در قرائت حاکم ، حکومت هیچ محدوده ای در دخالت در زندگی عمومی و خصوصی شهروندان تحت عنوان شرع و حکومت دینی نمی بیند.

تفاوت دوم در مطلقه و غیرمطلقه بودن ولایت فقیه است . در تفسیر آقای خمینی از این نظریه ، ولی فقیه قدرت مطلقه دارد تا آن حد که می‎تواند احکام اولیه را برای حفظ نظام سیاسی تعطیل کند. بدین ترتیب در نظریه آقای خمینی قدرت سیاسی اصل است و حاکمان فقیه برای حفظ قدرت خویش به هر عملی می‎توانند دست یازند.

همین نکته نظریه آقای خمینی را در زمره دیدگاه های اسلامگرایان در مورد قدرت سیاسی و دولت قرار می‎دهد در حالی که منتظری مرتبا از این دیدگاه که حفظ نظام سیاسی به هر قیمت اصل است و احکام و باورهای دینی فرع ، انتقاد کرده است . در دیدگاه منتظری ، ولی فقیه قدرت مطلقه ندارد و باید بر حسب موازین قانونی و شرعی عمل کند. همچنین در دیدگاه وی ولی فقیه به صورت مستقیم و برای دوره ای مشخص انتخاب می‎شود.

تفاوت سوم در نحوه نظارت فقها در جریان امور جامعه است . منتظری به این دیدگاه سنتی فقهای شیعه وفادار بود که کار فقیه تشخیص موضوع نیست و صرفا باید به بیان احکام شرعی بپردازد. در صورتی که فقیه به تشخیص موضوع و دخالت در حوزه عرفیات نپردازد، مجال بیشتری برای اهل تخصص و حرف در اداره عقلانی امور و فرایند عرفی شدن فراهم می‎شود.

این دیدگاه همچنین از مدیریت خرد فقیه حاکم و دخالت وی در همه امور کشور جلوگیری می‎کند. اما علی رغم توجه نظری به این موضوع ، سازوکاری در نظام فقهی شیعه و قانون اساسی برای موظف کردن فقیه به رعایت این موضوع وجود ندارد. عدالت فقیه برای تضمین این امر کافی نیست .

حقوق بشر و اجتهاد در اصول :
سنت فقاهتی حاکم بر جمهوری اسلامی آن بوده است که نخست مخالفان و منتقدان خود را با برچسب هایی مثل منافق و ملحد و بی دین از حوزه دینداری و ایمان خارج کند و پس از آن آنها را از ابتدایی ترین حقوق خود محروم سازد.

اما مشی منتظری آن است که به جای حقوق مومنان حقوق انسان را بر کرسی بنشاند تا بهاییان و مارکسیست ها و افراد بی دین نیز از حقوقی مساوی با دیگر افراد در جامعه برخوردار شوند.

خط مشی عملی منتظری به عنوان یک فعال حقوق بشر در سه حوزه قابل بررسی و پیگیری است : دفاع از حقوق مخالفان و منتقدان سیاسی و کسانی که به علت مخالفت به زندان و شکنجه و اعدام محکوم می‎شوند (تا حد از دست دادن بالاترین مقام سیاسی در کشور) و کمک به خانواده های زندانیان سیاسی ، دفاع از حقوق اقلیت های دینی و معنوی اعم از سنی ها، دراویش و بهاییان و حتی افراد بی دین ، و دفاع از حقوق قومیت ها مثل آذری ها در بهره گیری از زبان بومی خود. این دفاع از حوزه عمل به حوزه آرای فقهی ایشان نیز بر مبنای اجتهاد در اصول راه یافته و تا آنجا پیش می‎رود که ایشان بر این باور بودند که نه فقط حقوق مومنان بلکه حقوق انسان ها باید مبنای صدور آرای فقهی قرار گیرد.

مشی سیاسی و بسیاری از نظرات و دیدگاه های سیاسی آیت الله منتظری بیانگر افزایش تدریجی تقدم و اهمیت حقوق بشر در گذر زمان در دیدگاه های این فقیه مبرز است . منتظری در پی آن بود که با اتکا به مبانی به دست آمده از متون دینی و متون کلاسیک و مورد اعتماد مسلمانان راهی را برای تحکیم حقوق بشر در جامعه ایران بیابد.

او هزینه ای سنگین برای این توجه پرداخت تا آنجا که حاکم فقیه پس از مرگ وی [ . . . ] رنج های او به واسطه تضییقات حکومتی و نقض حقوق وی را به حساب کفاره گناهانش (انتقاداتش ) علیه حکومت نوشت : "در اواخر دوران حیات مبارک امام راحل امتحانی دشوار و خطیر، پیش آمد که از خداوند متعال می‎خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خویش بپوشاند و ابتلائات دنیوی را کفاره آن قرار دهد." (فارس ، 29 آذر 1388).