اسوه پایداری (روایتی از دوران حصر)

دانلود
اسوه پایداری (روایتی از دوران حصر غیرقانونی آیت الله العظمی منتظری - آبان 1376 تا بهمن 1381)