کامل گفتگوی آقای باقی با آیت الله العظمی منتظری

دانلود
کامل گفتگوی آقای عمادالدین باقی با آیت الله العظمی منتظری (12/6/1386)